Kurslar

2014 Kursları

YORUMLU VE KISITLI ANTİBİYOGRAM KURSU

Düzenleyenler

KLİMUD - ADSİ ve TMC - ADTS

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği - Antibiyotik Duyarlılıklarının Saptanması ve İzlenmesi Çalışma Grubu

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti - Antibiyotik Duyarlılık Testleri Standardizasyonu Çalışma Grubu

Kursun Amacı

Enfeksiyon hastalıklarında tedavilerin doğru ve hızlı yönlendirilmesi ve izlenmesi açısından yaşamsal önem taşıyan ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarının en önemli sorumluluklarından biri olan ?Yorumlu ve Kısıtlı Antibiyogram? konusunda farkındalığı ve yetkinliği artırmaktır. Kursta önce teorik bilgiler verilecek ve ardından antibiyogram rapor örnekleri ve/veya senaryoları üzerinden ve gruplar halinde konu tartışılacaktır.

Kurs kontenjanı 30 kişidir. Uygulama programı için 6 grup oluşturularak, her grubun kendilerine verilen antibiyogram profil örneklerini yorumlayıp kısıtlı sonuç raporu sunmaları istenecektir. Daha sonra eğiticiler ve kursiyerler bu sunumları birlikte tartışarak değerlendirecektir.

Hedef Kitle

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında çalışan uzmanlar ve Tıbbi

Mikrobiyoloji son sene asistanları.

Kurs Programı

Teorik Program:

? Bakterilerde Antibiyotik Direnci: Doğal ve Kazanılmış Dirençte Tanımlar, Gram Pozitif ve Negatif Bakterilerde Doğal ve Kazanılmış Direnç

? Hedef Değişikliğine Bağlı Direnç ve Klinik Yansımaları: Penisilin, Metisilin, Vankomisin ve Kinolon Direnci

? Enzimatik Direnç ve Kliniğe Yansımaları:Beta-Laktam Direnci: Gram Pozitifler, Enterik Bakteriler, Non-fermentatif Bakteriler, Karbapenem Direnci (Enterik ve Non-fermentatif Bakteriler), Aminoglikozid Direnci

? İlacın FK/FD Özelliklerinin Sonuç Raporuna Yansıması

? ADT Standartlar ve temel yorumlar: (CLSI ve EUCAST)

Uygulama Programı (İnteraktif):

? Antibiyogram Profilleri için Grup Sunumları

? Birlikte Değerlendirelim

İSTANBUL

17 ? 18 Nisan 2014

Kurs Sorumlusu: Prof. Dr. Ufuk HASDEMİR

DİYARBAKIR

5 ? 6 Eylül 2014

Kurs Sorumlusu : Prof. Dr. Güner SÖYLETİR

İZMİR

27-- 28 Eylül 2014

Kurs Sorumlusu : Prof. Dr. Şöhret AYDEMİR

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA KALİTE ve VERİFİKASYON KURSU

Düzenleyen

KLİMUD- Laboratuvar Uygulamalarında Kalite ve

Akreditasyon Çalışma Grubu

Kursun Amacı

Klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında doğru, geçerli ve güvenilir testlerin kullanılması için test seçimi, verifikasyon (doğrulama) prensipleri ve iç/dış kalite kontrol hakkında genel bilgileri vermek ve değişik test grupları için örnekleri interaktif olarak paylaşmaktır.

Kurs kontenjanı 40 kişidir. Uygulama için 5 grup oluşturularak her grubun programda belirtilen konularda grup çalışması yapması istenecektir. Daha sonra eğiticiler ve kursiyerler grup çalışmalarını birlikte tartışarak değerlendirecektir.

Hedef Kitle

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında çalışan uzmanlar ve Tıbbi Mikrobiyoloji son sene asistanları

Kurs Programı

Teorik Program:

Konu ile ilgili Tanımlar, Belgeler ve Kurallar hakkında açıklamalar, Hizmet Kalite Standartları, Validasyon ve Verifikasyon, Test seçimi, İç ve Dış Kalite Kontrol.

Uygulama (İnteraktif):

Grup çalışmaları, sunumlar ve tartışma

? Mikrobiyoloji Laboratuvarında kullanılacak testlerin seçimi

? Bakteri identifikasyon ve antibiyotik duyarlılık testleri, kan kültürleri, moleküler testler ve serolojik testlerde verifikasyon

? İç ve dış kalite kontrol uygulamaları

Kursun Yapılacağı Yerler ve Tarihler

BURSA

24 - 25 Mayıs 2014

Kurs Sorumlusu: Prof. Dr. Nuran ESEN

MALATYA

20- 21 Eylül 2014

Kurs Sorumlusu: Prof. Dr. Nuran ESEN

TANISAL MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ KURSU

Düzenleyen

KLİMUD Tanısal Moleküler Mikrobiyoloji Çalışma Grubu

Kursun Amacı

İki aşamalı olarak planlanan kursun ilkinde bir mikrobiyoloji uzmanı için gerekli moleküler testlerin prensipleri ve güncel kullanım alanlarının standart olarak verilmesi, konuyla ilgili e-rehberler ve web kayıtları ile bilgiye ulaşım ve uygulamalarda standardizasyonun sağlanması hedeflenmektedir.

Kursun ikinci aşamasında, DNA dizi analizi yöntemlerinin prensipleri, güncel kullanım alanları, kurs kapsamındaki tüm yöntemlerle ilgili elektronik rehberler ve web kayıtlarının oluşturulması hedeflenmektedir.

Kurs kontenjanı 20 kişidir. Tüm katılımcılarla birlikte gerçekleştirilecek deneyler, daha sonra eğiticiler ve kursiyerlerle birlikte tartışarak değerlendirilecektir.

Hedef Kitle

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında çalışan uzmanlar ve Tıbbi

Mikrobiyoloji son sene asistanları

Kurs Programı

Teorik Program:

Kurs-I.

Temel PCR Teknikleri ve Uygulama Alanları: Moleküler mikrobiyoloji laboratuvar tasarımı, kalite kontrol programları, PCR Yöntemi Temel Basamakları, Nükleik asit izolasyon yöntemleri, Moleküler Mikrobiyolojide kullanılan PCR Temelli Yöntemler (AP-PCR, Konsensus PCR, Real-Time PCR vb) ve PCR Uygulamalarında karşılaşılan sorunlar.

Kurs-II.

DNA Dizi Analizi ve Uygulama Alanları: DNA dizi analizi yönteminin tarihsel gelişimi, Moleküler Mikrobiyolojide kullanımı, yeni nesil dizi analizleri, tür düzeyinde bakteri, virus, mantar tiplendirilmesi, direnç saptanması.

Uygulama:

Her iki kursta da teorik konuların uygulamaları yaptırılacak ve sonuçlar yorumlanarak raporlanacaktır.

Kursun Yapılacağı Yerler ve Tarihler

Kurs-I: Temel PCR Teknikleri ve Uygulama Alanları

ANKARA

3 - 4 Haziran 2014

( 8.Ulusal Tanısal ve Moleküler Mikrobiyoloji Kongresi Öncesinde )

Kurs Sorumlusu: Prof. Dr. Meltem Yalınay ÇIRAK

Kurs-II: DNA Dizi Analizi ve Uygulama Alanları

ANKARA

3 - 4 Mayıs 2014

Kurs Sorumlusu: Prof. Dr. Meltem Yalınay ÇIRAK

OTOİMMÜN HASTALIKLARIN LABORATUVAR TANISI KURSU

Düzenleyen

KLİMUD ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi

Mikrobiyoloji AD

Kursun Amacı

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık alanının rutin laboratuvar uygulamasında önemli bir bölümü oluşturan otoimmün hastalıklara yönelik laboratuvar test yöntemlerin tanıtılması ve özellikle bu alanda altın standart olarak kabul edilen IFA (İndirekt Floresan Antikor) yönteminin uygulanışı, değerlendirmesi ve sonuçların yorumlanması aşamalarında karşılaşılabilecek sorunlar ve çözümleri hakkında bilgi paylaşmak ve alanımızda bu konu ile ilgili laboratuvar standardizasyonunu sağlamaktır

Kurs kontenjanı 25 kişidir. Uygulama sırasında bir mikroskop 2-3 katılımcı tarafından kullanılacaktır. Tüm IFA görüntüleri eğiticiler ve kursiyerler tarafından birlikte değerlendirilecektir.

Hedef Kitle

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında çalışan uzmanlar ve Tıbbi

Mikrobiyoloji son sene asistanları

Kurs Programı

Teorik Program:

? Otoimmün romatizmal hastalıkların tanısında ANA: IFA ve diğer yöntemler

? Otoimmün karaciğer hastalıkları tanısında kullanılan yöntemler: AMA, ASMA, LKM

? ANCA saptanması ve tanı kriterleri

? Çölyak hastalığı tanısında IFA ve diğer tanı yöntemleri

? IFA uygulamalarında otomasyon: inkübasyon, yıkama ve sonuç yorumlama teknolojilerinde güncel durum

Pratik Program

1. IFA yöntemi uygulamasının genel prensipleri

2. ANA mikroskopisi, genel paternler ve raporlama

3. AMA, ASMA, LKM, APA, anti-endomisyum antikor mikroskopisi ve raporlama

4. ANCA mikroskopisi ve raporlama

Kursun Yapılacağı Yerler ve Tarihler

İSTANBUL

12- 13 Nisan 2014

Kurs Sorumlusu: Prof. Dr. Burçin ŞENER

ANTALYA

12-13 Kasım 2014

( XXXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Öncesinde )

Kurs Sorumlusu : Prof. Dr. Burçin ŞENER

SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67