Bizi Tanıyın

Tarihçe

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Tarihçesi

Merkezi Ankara?da olan derneğimiz,  19 kurucu üyemizin başvurusu ile, 25.05.2009 tarihinde tüzel kişilik kazanmış ve  23.10.2009 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından tüzüğü onaylanmıştır. İlk Genel Kurul,  Ankara?da,  24.10.2009 tarihinde yapılmıştır (Üye sayısı: 450). İkinci Genel Kurul, 16.11.2011 tarihinde, 1.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi esnasında Antalya?da (Üye sayısı: 773),  üçüncü Genel Kurul ise 11.11.2013 tarihinde 2.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi esnasında yine  Antalya?da (Üye sayısı: 1010) yapılmıştır. Ocak 2013 itibariyle Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği?nin (ESCMID) afiliye üyesi olmuştur.

 

KLİMUD Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlarının; kâr amacı gütmeyen, ulusal,  mesleki ve bilimsel tıpta uzmanlık derneğidir. Derneğimiz; Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık dalının saygınlığının korunması ve yüceltilmesi için önderlik eden, üyelerinin uzmanlık alanlarına yönelik haklarının korunması ve geliştirilmesi için faaliyetlerde bulunan, meslektaşları arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirmek için çalışan bir sivil toplum örgütüdür.

 

KLİMUD kurulduğu günden itibaren, alanımızla ilgili eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerinde bilimsel standartları oluşturmak, korumak, geliştirmek ve ulusal politikalar oluşturmak, Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık dalının saygınlığının korunması, yüceltilmesi ve üyelerinin haklarının korunması ve geliştirilmesi için girişim ve faaliyetlerde bulunmaktadır.

 

Tıbbi Mikrobiyoloji, ülkemizde 1928?den günümüze tüm tıpta uzmanlıkla ilgili mevzuatta, bağımsız bir ana dal olarak daima yer almıştır. En son 26 Nisan 2011 tarihli/6225 sayılı yasada ?Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlığı? adıyla ve eğitim süresi 4 yıl (Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları için 2 yıl) olarak belirlenmiştir. Ülkemizde ilk yan dal düzenlemesi 1961 yılı tüzüğünde yapılmış olup, Tıbbi Mikrobiyoloji için dört adet yan dal belirlenmiştir, bunlar Tıbbi Mikoloji, Tıbbi Parazitoloji, Tıbbi Viroloji ve Temel İmmünoloji olup eğitim süreleri ikişer yıldır.

 

Son 20 yılda, ülkemizde tıpta uzmanlıkla ilgili mevzuat düzenlemeleri ve etkinlikler büyük bir ivme kazanmış, uzmanlık dernekleri önemli roller ve sorumluluklar üstlenmeye başlamışlardır. Hem bu gelişmeler hem de uzmanlık alanımızın yaşadığı ve giderek artan çok ciddi mesleksel ve özlük hakları sorunları, ayrıca Avrupa Tıp Uzmanları Birliği UEMS?in üyesi olarak 1995?te kurulan Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu UDEK?e uygun, hukuksal-bilimsel ve hizmet anlamında diğer dallardaki tıpta uzmanlık dernekleri gibi çalışabilecek bir ?Uzmanlık Derneği?mizin olmayışı nedeniyle, 25 Mayıs 2009 tarihinde,  Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık ana dalının ilk ve tek uzmanlık Derneği olarak   KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği) kurulmuştur.

 

KLİMUD; ülkemizin en eski bilimsel derneklerinden biri olan Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC)?nin tüzüğü ve heterojen üye yapısı bir uzmanlık derneği olarak çalışmasına engel teşkil ettiğinden ve özellikle hukuksal platformlarda uzmanlık alanımızın ve uzmanlarımızın haklarının korunup kollanmasında hukuken taraf olmasının mümkün olamaması nedeniyle,  çözüm bekleyen sorunlarımızı sahiplenecek, aktif mücadele verebilecek ve takibini yapabilecek bir uzmanlık derneği  olarak kurulmuştur. Diğer taraftan KLİMUD, kurulduğu günden beri TMC ile  her zaman işbirliği ve güç birliği içinde olmuştur.

 

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ve KLİMUD arasında yapılan bir protokolle, bir uzmanlık derneği için olmazsa olmaz  bir yapı olan  ?Türk Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik Kurulu? (TTMYK), Şubat 2011 itibariyle dernek yapılanmamıza katılmıştır. TTMYK, uzmanlık alanımızın eğitim standartlarına ilişkin verimli çalışmalar - Özellikle çekirdek müfredat çalışmaları, eğitim birimlerini esas alan ayrıntılı kurum anketi çalışması, tıpta uzmanlık eğitiminde  ölçme-değerlendirme-sınavlara yönelik çalışmalar- yapmıştır, yapmaktadır.  

 

Derneğimiz tüzüğünde belirtilen amaçları doğrultusunda, Tıbbi Mikrobiyolojinin değişik konularında etkinlik gösterecek 2009?da beş adet (Tanısal Moleküler Mikrobiyoloji, Klinik Viroloji, Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar, Laboratuvar Uygulamalarında Kalite ve Akreditasyon, Antibiyotik Duyarlılık Saptanması ve İzlenmesi, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi (2011?de KLİMUD TTMYK kurulmasıyla görevi bitmiştir.) ve 2013?te üç adet olmak üzere (Tıbbi Parazitoloji, Tıbbi Mikoloji, Temel ve Tanısal İmmünoloji)  sekiz  bilimsel çalışma grubu  oluşturmuştur. Ayrıca sürekli nitelikte görev yapan dört  komisyon (Hukuk, Performans, Genç Uzman ve Araştırma Görevlisi) kurulmuştur.

  
Derneğimiz  kurulduktan kısa bir süre sonra,  ?İktisadi İşletme?si de oluşturulmuştur. İktisadi işletmemizce, Ankara?da Eylül 2013 itibariyle bir ofis daire satın alınmıştır.

SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67