Yeterlik Kurulu

TTMYK Çalışmaları

Türk Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik Kurulu (TTMYK) çalışmalarına Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC) Yönetim Kurulu’nun 14 Temmuz 2004 tarihli toplantısında kabul edilen yönerge ile başlamıştır. Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD)’nin 2009 yılında kurulmasını takiben TTB-UDEK çatısı altında faaliyet gösteren ve “Tıpta Uzmanlık Derneği” kriterlerine uygun olarak kurulmuş tüm tıpta uzmanlık derneklerinde olduğu gibi KLİMUD’un da kuruluş amaç ve hedeflerine uygun olarak “Tıbbi (Klinik) Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitiminin, çağdaş eğitim ve bilim ölçütlerine uygun standardını oluşturmak, korumak ve yükseltmek amacıyla Yeterlilik Kurulu oluşturması” gereğinden hareketle, “Türk Tıbbi (Klinik) Mikrobiyoloji Yeterlilik Kurulu”nun (TTMYK)” KLİMUD’da faaliyet göstermesi benimsenmiş ve UDEK ve TMC nezdindeki prosedürler tamamlanarak KLİMUD Yönetim Kurulunun 12.02 2011 tarihli kararı ile yeni “TTMYK Yönergesi” kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu yönerge uyarınca, 5. Olağan TTMYK Genel Kurulu, 16 Kasım 2011 tarihinde, Antalya’da gerçekleştirilen 1. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi sırasında toplanmıştır. TTMYK Yönergesi uyarınca, Yeterlik Genel Kurulu’nda TTMYK Yürütme Kurulu’na 8 Üye için, TTMYK Denetleme ve Danışma Kurulu’na 3 üye için seçim yapılmıştır. Ayrıca TMC ve KLİMUD Yönetim Kurullarından birer temsilci üyenin katılımı istenmiştir.

TTMYK’nun Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD)’ne devrine kadar TTMYK TMC çatısı altında gerçekleştirdiği çalışmalarda ilk çekirdek eğitim programını ve asistan karnesini oluşturmuş ve dört adet yeterlik sınavı yapmıştır. KLİMUD çatısı altında oluşturulan TTMYK ise ilk toplantısını 06.01.2012 tarihinde Ankara’da dernek ofisinde gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda Yürütme Kurulu görev dağılımı belirlenmiş ve 2012 yılı etkinlikleri planlanmıştır. Buna göre dokuzar kişiden oluşan Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu (EKPDK) ve Sınav Komisyonu (SK) oluşturulmuştur. Bu toplantıyı takiben 25.02.2012 tarihinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda TTMYK çalışmaları için temel ilkeler belirlenmiş ve yol haritası çizilmiştir.

TTMYK belirlediği yol haritası doğrultusunda “TTMYK Stratejik Planlama Çalıştayı”nı 6-8 Nisan 2012 tarihlerinde İzmir’de Dokuz Eylül ve Ege Üniversiteleri Tıp Fakülteleri desteği ile gerçekleştirmiştir. Bu çalıştayda farklı uzmanlık derneklerinin yeterlik kurullarının etkinliklerinden örnekler sunulmuş ve TTMYK alt komisyonları hedef, strateji, başarım göstergeleri ve projelerini oluşturmuşlar ve bu yönde çalışmalarına başlamışlardır.

TTMYK çalışmalarında belirlenen stratejiler; katılımcılık, öğrenen merkezli olma, paylaşım, iyileştirme-geliştirme, durum belirleme-güncelleme, deneyimlerden yararlanma, çalışmaları yaygınlaştırma ve sürekliliği sağlamaktır.

Tıbbi Mikrobiyoloji Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) çalışmalarında; TUKMOS Tıbbi Mikrobiyoloji Komisyonuna veri ve öneri aktarımı yapılmış, süreç boyunca görüş alışverişinde bulunulmuştur. Uzmanlık eğitimi kurumlarındaki sorumlular/ temsilcilerle, uzmanlık öğrencileri ve uzmanlarla toplantılar yapılmış, raporları hazırlanmış, çekirdek eğitim programı (ÇEP) ve ölçme-değerlendirme (ÖD) çalışmalarında bu raporlar dikkate alınmıştır. EKPDK, Uzmanlık eğitim programı standartlarını değerlendirmek için durum saptamaya yönelik eğitim kurumlarının koşullarını araştıran bir anket uygulamıştır.

Öğrenen merkezli eğitim ve ÖD yöntemleri önerileri getirilmiş, ÇEP’da yer verilmiştir. Çok merkezden veya bireysel ulaşımı kolaylaştıran, çoklu değerlendirme yöntemlerini içeren, tutum ve davranış yetkinliklerini de kapsamayı hedefleyen “Eğitim - içi ve - sonu değerlendirme” modeli hazırlanmış, çalışmaları başlatılmıştır.

“Kendimizi sınayalım” adında tüm üyelerin ulaşabilecekleri web tabanlı değerlendirme modülü başlatılmıştır.

“Klinik örnekten sonuç raporuna laboratuvar uygulama rehberleri” çalışması başlatılmış ve Rehber Hazırlama Koordinasyon Kurulu yönetiminde çalışmaların eşgüdümü sağlanmıştır.

TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nun (UDEK) önerdiği model doğrultusunda TTMYK yönergesi güncellenmiştir.

Antalya’da 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi sırasında altıncı olağan TTMYK Genel Kurul toplantısı 12 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. TTMYK çalışmalarının ayrıntılarını içeren toplantı notları, raporlar, stratejik plana uyum değerlendirmeleri ve ilgili sunumlar derneğimiz web sayfasında yer almaktadır.

KLİMUD “Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitiminde yetkinlik - yeterlilikler ve öğrenim hedeflerinin tanımlanması çalıştayı ” 7-8 Mart 2014 tarihinde İzmir’de 36 katılımcıyla gerçekleştirildi. Hazırlanan taslak belirtke tablosu üzerinde çalışmalar küçük grup ve e-posta üzerinden devam etti.

26 Haziran 2014 Ankara ve 11 Temmuz 2014 İzmir toplantılarında yeterlik belgesi, eğitici belgesi ve yeterlik sınavı üzerinde çalışıldı. Elektronik ortamda sürdürülen değerlendirmelerle uzlaşı çalışması yapıldı.

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlarına yönelik yeterlik belgesi ve sınavı ile ilgili anket çalışmasına 50 uzman katıldı. Uzlaşı değerlendirmeleri ve anket analizleri sonucunda kriter ve krediler belirlendi (Uzman anket analizlerinin raporu ektedir).

Etkinlik dosyası bileşenleri ve kredileri belirlendi.

Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik Belgesi’nin yeterlik sınavı ve etkinlik dosyası değerlendirmesi ile verilmesine karar verildi. T. Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi verme yetkisi olanlara başvurdukları takdirde, Eğitici Belgesi verilmesi uygun bulundu. Yönergede gerekli düzenlemeler yapıldı.

11 Temmuz 2014 ve 19 Eylül 2014 tarihlerinde İzmir’de ve Ankara’da soru hazırlama oturumları düzenlendi ve soru bankasına soru girişi yapıldı.

XXXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi’nde (12-16 Kasım 2014) TTMYK tarafından düzenlenen panelde (Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi ve yeterliği: Neredeyiz? Ne hedefliyoruz?)TTB UDEK – Uzmanlık eğitimi ve yeterlik kurulları çalışmalarına katılım ve paylaşım”, “T. Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi programında yetkinlik, yeterlik ve öğrenim hedefleri - belirtke tablosunu çalışalım” “Laboratuvar uygulama rehberlerini paylaşalım, yaygınlaştıralım“, “Ölçme değerlendirme çalışmaları ve Kendimizi sınayalım” programında neler yaptık?” konuları tartışıldı.

15 Kasım 2014 tarihinde “T. Mikrobiyoloji uzmanlık eğitiminde iç rotasyonları ve sürelerini değerlendirme çalışması yapıldı.

Web tabanlı – ölçme değerlendirme ve yeterlik sınavı («on-line») hazırlandı ve 21 Şubat 2015 tarihinde altı merkezde uygulandı. Sınava 36 kişi katıldı. Yeterlik sınavının teorik ve uygulamaya yönelik kısımlarındaki sorular modüller şeklinde KLİMUD sınav modülü sayfasında açıklamaları ile birlikte internette yayınlandı. Üyeler, bu modüllerde kendilerini değerlendirebilirler.

TTMYK, 28 Nisan 2015 tarihinde yeterlik sınav sonuçlarını değerlendirme çalıştayı yaptı.

Akreditasyon Komisyonu ilke ve esaslarını belirlemek üzere 20 Şubat 2015 tarihinde toplantı yaptı. 7 Mayıs 2015 tarihinde standartlar tablosunu çalıştı. Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi veren birimlerin “Akreditasyona ne kadar hazırız?” konusunda ön değerlendirmelerini yapmak üzere bir anket çalışması düzenledi. Değerlendirmeleri 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi’nde sunmak üzere hazırlıklarını yaptı.

3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi’nde (18-22 Kasım 2015, Antalya) “Okul ve Yeterlik Sınavının ardından Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi” konulu bir panel hazırlandı. Kongre sırasında 21 Kasım 2015 tarihinde saat 18.30-19.30 arasında “Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik Kurulu Genel Kurulu” organize edildi.

Uzman Anket Analizleri Raporu

SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67