15 Kasım 2014

KLİMUD

TÜRK TIBBİ (KLİNİK) MİKROBİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU (TTMYK)

15 Kasım 2014 TOPLANTI TUTANAĞI

XXXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi sırasında, Antalya, saat: 18.00

Toplantıya katılanlar:

Yurdanur Akgün
Burçin Şener
Selda Erensoy
Melek Demir
Duygu Fındık
Ali Adiloğlu
Cüneyt Özakın
Meltem Yalınay Çırak
Berrin Esen
Şöhret Aydemir
Faruk Aydın
Güner Söyletir
Betigül Öngen
Neriman Aydın
Ayşın Zeytinoğlu
Gülden Çelik
Sebahat Aksaray
Esra Karakoç
Yüce Ayhan

Gündem: T. Mikrobiyoloji uzmanlık eğitiminde birim içi eğitimin sürelerinin belirlenmesi (iç rotasyonlar)

Toplantıda konuşulanlar:

1. ÇEP taslak v2.0 içinde müfredat haritasında ?dış rotasyonlar? ve ?birimiçi? olarak belirtilmiş; iç rotasyonların süreleri belirtilmemiştir. Bu konuda öneri geliştirilmesi gerekir.

2. T. Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi süresi 48 aydır. Bu sürede zorunlu 9 ay dış rotasyon vardır. Kalan 39 ayın programlamasının esasları konuşuldu. Önceki Eğitim programına göre önerilmiş rotasyonlar incelendi. Hollanda örneği incelendi. ÇEP yetkinlikleri ve ?uygular? düzeyindeki yeterliliklerin dikkate alınması önerildi.

3. Sürelerin esnek tutulması, ya da 39 ayın hepsinin tanımlanması üzerinde tartışıldı. Toplam sürenin kısa tutulmasının, ÇEP yetkinliklerinin kazanılması için daha kısa sürenin yeterli olduğu yönünde yanlış bir algıya yol açacağı vurgulandı.

4. Temel ana birimlerin; Bakteriyoloji, Mikobakteriyoloji, Mikoloji, Parazitoloji, Viroloji, İmmünoloji, Moleküler Mikrobiyoloji olarak tanımlanmasına karar verildi. Ek olarak; Hastane enfeksiyonları mikrobiyolojisi, laboratuvar yönetimi ve etiği, genel Mikrobiyoloji alanları için de süre tanımlanmasına, kurumların yapılanmalarına göre bu alanları uygun birimler ? laboratuvarlar içinde değerlendirilmesine karar verildi.

5. Viroloji biriminin; ?hücre kültürü + Ag ve Ab testleri + nükleik asit testleri? kapsadığı vurgulandı.

6. İmmünoloji içinde otoantikor testlerinin yanı sıra mikrobiyolojik Ag-Ab testlerinin de yer alıp almadığı konusunda görüşüldü. Kurumlara göre farklılık gösterdiği anlaşıldı. Program önerilerinde bunun dikkate alınarak açıklanmasının uygun olacağı önerildi.

7. Belirlenen rotasyonlara ait verilen süre önerileri ekli tabloda yazıldı.

8. Rotasyon sürelerinin belirlenmesinde dayanakların olması gerektiği, ÇEP hedeflerinin çalışılarak gruplanması gerektiğine karar verildi. Ali Adiloğlu?nun koordinatörlüğünde; Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu, MD ve SE çalışacak.

9. MD; TUKMOS çalışmaları içinde dış rotasyon hedeflerinin karşılıklı uzmanlık alanları tarafından değerlendirilerek belirlenmesinin planlandığını, 4-5 Mart 2015 tarihinde TUKMOS tarafından dış rotasyonlarla ilgili toplantı yapılacağını açıkladı.

Tablo. Toplantı sırasında rotasyon süreleri konusunda verilen öneriler

BİRİM İÇİ EĞİTİM PROGRAMI

Süre (Toplam değerlendirme)

GENEL MİKROBİYOLOJİ*

1

İMMÜNOLOJİ (temel immünoloji ve otoantikorlar,?.

3

VİROLOJİ (hücre kültürü + Ag-Ab testleri + nükleik asit testleri)

4

MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ

3

BAKTERİYOLOJİ

12

MİKOBAKTERİYOLOJİ

3

MİKOLOJİ

3

PARAZİTOLOJİ

3

HASTANE İNFEKSİYONLARI MİKROBİYOLOJİSİ

2

LABORATUVAR YÖNETİMİ VE ETİĞİ**

2

SEÇMELİ

3

   

TOPLAM

39

SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67