3 Haziran 2016

EĞİTİM ÜST KURULU TOPLANTISI (3 HAZİRAN 2016) TUTANAĞI ve DEĞERLENDİRME RAPORU

KLİMUD - Türk Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik Kurulu (TTMYK) çalışmalarının paylaşılması, görüş, öneri ve beklentilerin alınması amacıyla 3 Haziran 2016 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Rektörlük Senato Salonunda TTMYK- Eğitim Üst Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantı 41 kurumdan 44 eğitim üst kurul üyesi ve TTMYK- yürütme kurulu (TTMYK-YK) , Ölçme Değerlendirme?Sınav Komisyonu (ÖD-SK), Akreditasyon Komisyonu, Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu (EPGK) üyeleri ve KLİMUD Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte toplam 62 katılımcı ile gerçekleştirildi. Toplantının sabah bölümünde ilk olarak KLİMUD stratejik plan amaç ve hedefleri, 2011-2015 TTMYK çalışmaları ve KLİMUD Okulları deneyimi paylaşıldı. İkinci bölümde TUK tarafından onaylanmış olan Tıbbi Mikrobiyoloji Çekirdek Müfredatı v.2.1(ÇEM v.2.1)?in geliştirilme süreci, yapısal ve bağlayıcı özellikleri ile kurumsal genişletilmiş müfredat oluşturma için nasıl bir yol izlenebileceğine dair bilgiler paylaşıldı.

Toplantının öğle sonrası bölümünde ilk olarak, EPGK, ÖD-SK ve Akreditasyon komisyonu çalışmaları aktarıldı ayrıca kurum akreditasyonu için yapılmış olan hazırlıklar ve yol haritası katılımcılar ile paylaşıldı. Öğle sonrası ikinci bölümde ?Söz Eğitim Üst Kurulunun? oturumu başkan, başkan yardımcısı ve raportörün yer aldığı bir divan şeklinde gerçekleştirildi. Bu bölümde tüm katılımcılardan toplantı sürecinde aktarılmış olan çalışmalara-konulara yönelik geribildirimler, görüşler yanı sıra, gelecek için TTMYK-YK ve KLİMUD-YK?dan beklentiler alındı ve not edildi.

Söz Eğitim Üst Kurulunun oturumu Prof. Dr. Arzu Sayıner, Prof. Dr.Hakan Abacıoğlu ve Prof. Dr.Rüçhan Sertöz yönlendiriciliğinde gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu tarafından toplantının son oturuma kadar gerçekleştirilen bölümlerinin kısa bir özeti yapıldı. Katılımcı sayısı ve toplantının bitiş saati gözetilerek, katılımcılardan öncelikle kurum başına 3 dakika olacak şekilde konuşmalarını planlamalarının uygun olacağı belirtildi. Pof. Dr. Arzu Sayıner tarafından görüş ve önerilerin sistematik bir şekilde alınabilmesi için konuşmacıların çekirdek eğitim müfredatı, ölçme değerlendirme ve akreditasyon başlıklarında görüşlerini açıklamalarının uygun olacağı vurgulandı. Katılımcılardan toplantı ve gelecek için görüş ve önerilerini belirtmeleri istendi. Bu çerçevede katılımcılar aşağıdaki görüşlerini paylaştılar. Eğitim Üst Kurulu üyeleri tarafından belirtilen görüşler, öneriler ve geribildirimler son oturumda alınmış olan notlar çerçevesinde düzenlenmiştir.

ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI

Prof.Dr.Mustafa Demirci(Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.)

? Uzmanlık öğrencisi mi, Akademik personel mi yetiştiriyoruz? Buna karar verilmesi gerektiğini belirtti ve ülkenin mikrobiyoloji uzman ihtiyacı belirlenmeli, ÇEM sahadaki uzmanın ihtiyacına göre daraltılmalı?

Prof.Dr.Güner Söyletir? (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.)

?Ülkenin uzman gereksinimi net olarak bilinmiyor. Kaç uzmana gereksinim olduğu bilinirse buna göre düzenleme yapılabilir. Ülkenin uzman ihtiyacına göre eğitim kurumu sayısı azaltılabilir. Uzmanlık öğrencisi sayısı azlığından nöbet tutturan kurum sayısı az ve ayrıca akran eğitimi de gerçekleştirilemiyor. Kimya Fakültesi mezunlarının ihtisas yapması sıkıntı, bu durumda birim dışı rotasyonlar içinde yer alan klinik rotasyonlar ?mış? gibi mi olacak? Uzmanlık eğitiminde uzmanlık öğrencilerinin 3. ve 4.basamakta da görev alabileceği düşünülerek buna göre de planlama yapılması gerektiğini vurguladı. Uzmanlık öğrencisi karnelerinin en kısa sürede güncellenmesi ve kurumlara ivedilikle gönderilmesi gerekir. Mevcut karne 2004?te en son revize edilmiş ?

Prof.Dr.Neriman Aydın ( Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.)

?Eğitecek asistan yok, asistan gelmiyor, mikrobiyoloji uzman sayısı 1223 ise, mezuniyet sonrası eğitime öncelik vermeliyiz?

Prof.Dr.Hakan Abacıoğlu ( İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.)

?Yeni ÇEM?in kurumlara uyarlanması sürecinde TTMYK?dan beklentiler nelerdir?, bu konuda görüşlerin iletilmesi önerisini tekrarladı.

Doç.Dr.Ayşe Esra Karakoç (Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji )

?ÇEM?i uygulamakla ilgili eğitici eğitimi şart (PDÖ gibi aktif eğitim modellerinin anlatılması gibi, ). Uzmanlık eğitimindeki 1., 2. düzey sınavlarla ilgili TTMYK-Ölçme Değerlendirme?Sınav Komisyonu?nun yol gösterici olması gerekiyor? .

Prof.Dr.Ali Kudret Adiloğlu( Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.)

?Sorular, sınavlar, format açısından ölçme değerlendirmede derneklerin rol alması şart. Merkezi bir sınav modelinde derneklerin katkısı sağlanmalı. Elektronik ortamda karne/ portfolyo çalışmaları hızlandırılmalı. Geçen haftalar içinde Tıpta Uzmanlık Eğitimi çalıştayı yapıldı ve orada birçok konu görüşüldü ve TUK standartlarını sağlamaması durumunda bazı eğitim kurumlarının eğitim yetkisinin kaldırılması planlanıyor?

Prof.Dr.Hakan Abacıoğlu

?Eğitim yetkisini elinden alma neye göre planlanıyor? Değerlendirme süreci nasıl yapılacak?? sorusu ile gruptan görüş istedi.

Prof.Dr.Melek Demir (Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.)

?TUK Eğitim kurumlarını değerlendirmeye yönelik standartlar oluşturuyor. TUKMOS komisyonlarından her uzmanlık alanı için belirlenmiş olan standartlar için görüş istendi. Bizim Tıbbi Mikrobiyoloji TUKMOS komisyonu bu konuda görüşlerini TUK?a iletti?

Prof. Dr. Yurdanur Akgün ( Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.)

?Genişletilmiş eğitim müfredatı (GEM) hazırlanırken ÇEM?na göre belli bir genişletme oranı esas alınacak mı? Tıp Eğitiminde %40 gibi bir oran var. Uzmanlık Eğitimine uyarlanacak mı?

Ölçme değerlendirme en önemli eksiğimiz. ÇEM ile kurum uyumlarını sağlamak ve ölçme değerlendirme için gereksinimleri belirlemek amacıyla anket yapılabilir.

Yetkinin kaldırabilmesi tehlikesi nedeniyle akreditasyon süreci hızlandırılmalı?

Doç.Dr.Berrin Esen (Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji )

?ÇEM?de belirtilen yeterlik ve yetkinliklerle ilgili eğitim kurumlarındaki farklılıklar nedeniyle özellikle yeni kurulan üniversitelerde standardizasyonda sorunlar olacaktır. Örneğin bazı kurumlarda parazitoloji eğimi yeterli olmayabilir. Karşılıklı anlaşmalarla kurumlararası iç rotasyonlar için planlamalar yapılabilir mi? Belli kurumlar belli konularda eğitim için aday (referans kurum olarak ) olup kurumlar arası rotasyon planlanabilir. Merkezlerle protokol imzalanabilir. Bu tip bir yöntemin zorlukları da var, ancak eksik yetkinliklerin tamamlanması için bir yol olabilir?.

Prof.Dr.Yurdanur Akgün

?Yönetmeliğe göre Uzmanlık öğrencisi eğitimini ihtisas yaptığı yerde tamamlamalıdır. Dış kurumlarlarda geçirilen süreler eğitime sayılmıyor. Yönetmelik değişikliği önerilebilir?

Prof.Dr.Mustafa Demirci

?Şu anki mevzuat buna (dış kurumlarda rotasyonun tamamlanmasına) uygun?

Doç.Dr.Sabahat Aksaray ( Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji)

?Dış kurum rotasyonları için kurumlar arası protokol imzalanması gerekiyor. Hizmet alımlarının eğitime etkisi de irdelenmeli?

Prof.Dr.Melek Demir

?Kurumun olanakları iç rotasyonun tamamlanması veya herhangi bir konudaki eğitim için yeterli değilse dış kuruma yönlendirilebilir, süreden kaybetmez.?

Prof.Dr.Burçin Şener (KLİMUD yönetim Kurulu Başkanı/ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.)

?Dernek kimya bölümü mezunlarının uzmanlık sınavına başvurabilmelerini, ihtisas yapması konusunu hukuki dayanakla otoriteye sunacak. Hizmet alımlarının sahaya olumsuz etkisi takip ediliyor. Sonuç raporu web sayfasından duyurulacak?

Doç.Dr.Ayşe Esra Karakoç

?Hizmet alımı nedeniyle bazı testler eğitim kurumunda yapılmıyor. Uzmanlık eğitimi sürecinde, Test maliyet çalışmaları, stok yönetimi konusunda eğitim yetersiz?

Prof.Dr.Canan Külah ( Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.)

?ÇEM?da Akılcı antibiyotik kullanımı İnfeksiyon Hastalıkları rotasyonunda yer alıyor. Kendi eğitim programımızda da yer almalı?

Prof.Dr.Güner Söyletir

?Bu konuda Kısıtlı AB raporlamanın ÇEM?de yer alması yeterlidir.?

Prof.Dr.Melek Demir

?Kurumlar tarafından GEM oluşturulurken Akılcı antibiyotik kullanımı ?Antibiyotik direnç paternlerinin saptanması? yetkinliğinin altında alt yetkinlik olarak konabilir, bu şekilde genişletilebilir.?

Prof.Dr. Mehmet Ali Öktem (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.)

?Bilgi üretmek hedef haline getirilmelidir. Misyon, Vizyon ve ÇEM? bilgi yönetimi yok. Sahada önemli. ÇEM?de doku tiplendirmesi ile ilgili bölüm yok. Olmalı mı? Tartışılmalı. Olmalı kararı alınırsa GEM?e yazılıp onay alınmalı.?

Yasemin Öztop(Cumhuriyet ÜniversitesiTıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.)

?Üç ay parazitoloji rotasyonunu iç-dış rotasyonmu? Bizde Parazitoloji başka bir Anabilim Dalı, ayrı Anabilim Dalı ise uygulama nasıl olacak ??

Prof.Dr.Melek Demir

?Parazitoloji ayrı anabilim dalı da olsa iç rotasyon olarak geçiyor. Süre 3 ay belirlenmiş olsa da kurumların insiyatifindedir, koşullara göre daha kısa veya daha uzun olabilir. Ayrı anabilim dalı ise o AD. ile görüşerek bu iç rotasyon tamamlatılabilir .?

Prof. Dr. Burçin Şener

?Laboratuvara uzman atama yetkisi başhekim ya da hastane yönetiminde değil, anabilim dalı yetkisinde olmalı. Laboratuvar Yönetmeliği yenilenmeli. 2011?de bu yetki AD?da iken 2013?de değişti?

Prof.Dr.Neriman Aydın

?Doku tiplemeye önem verilmeli özellikle immunoloji yandal yapan bölümler için avantaj?

Prof.Dr.Asuman Birinci (Ondokuz Mayıs ÜniversitesiTıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.)

?Ondokuz Mayıs ve Dokuz Eylül Üniversitelerinde doku tiplendirme laboratuvar sorumluluğu Tıbbi Mikrobiyoloji?de. Daha da yaygınlaşmalı?

Prof. Dr. Ali Kudret Adiloğlu

?Doku Tipi ÇEM?de olması şu aşamada imkansız. GEM?de olabilir. Rotasyon konamaz AD değil. Sertifikasyon ile ruhsat alınamıyor!?

Prof.Dr.Melek Demir

ÇEM?e yetkinlik olarak doku tiplendirme konması TUKMOS komisyonu tarafından tartışıldı, konması durumunda o zaman her kurumun 4 düzeyinde eğitim vermesi gerekecekti ki bu mümkün değil. ancak GEM?e yazılabilir.

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
Prof. Dr. Candan Çiçek (Ege Üniversitesi- Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.)

?Soru bankasındaki sorular yeterlik sınavı için uygun değil, çalışmıyor. Sahadaki olmazsa olmazları, yetkinlikleri ölçmemiz gerekiyor. Sorular akademik düzeyde, uzmana göre değil. Soru hazırlayıcısına nasıl soru hazırlaması gerektiği anlatılmalı. KLİMUD aylık etkinlikleri kapsamında toplantının önünde ya da arkasında soru çalıştayı yapılabilir.?

Prof.Dr.Aydın Karaarslan (Ankara Üniversitesi-Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.)

?Sahadaki uzmanlardan soru istenebilir. Hiç akademik soru olmasın demiyoruz, ancak dengeli olmalı. Bu yıl yapılan sınavda kış okulundan ve çalışma gruplarından soru alındı. Bu da başarının artmasında etkili oldu?

Prof. Dr.Mustafa Demirci

?Küçük gruplarla soru çalıştayı planlanabilir.?

Prof. Dr. Mehmet Ali Öktem

?soru bankası oluşturmak zor iş, kaliteli soru hazırlamak daha da zor. Sınavı niçin yapıyoruz, eleme mi, düzey belirleme mi? Hedef düzey belirlenmelidir. Sınavı uygulamadan önce örneğin öğretim üyelerine uygulanabilir ve ayırt ediciliği, zorluk derecesi belirlenebilir. Sınavlarda puanlara takılmamak gerekir?

AKREDİTASYON

Prof.Dr.Ayşın Zeytinoğlu(Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.)

? Aralık 2016 tarihine kadar bir merkezde akreditasyon kurum pilot ziyareti ve bir merkezin Tıbbi Mikrobiyoloji eğitiminin akreditasyonunun gerçekleştirilmesi planlanıyor.?

Prof.Dr.Rüçhan Sertöz(Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.)

?Akreditasyon için uluslar arası tanınırlık için konmuş olan hedef süresi (2025) çok uzun.?

Prof.Dr.Duygu Fındık(Selçuk ÜniversitesiTıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.)

?Bir asistanla akreditasyon mümkün değil. Bu durumda akreditasyon komitesi hoşgörülü mü olmalı? ?

Prof.Dr.Ayşın Zeytinoğlu

?TTB-UDEK toplantısına katıldım bugün, kurum ziyaretlerinde uzmanlık öğrencileri ile görüşmeye uzun süre (4 saat gibi) ayrılması öngörülmekte. Akreditasyon komisyonu bunu değerlendirmeli.?

Prof.Dr.Hakan Abacıoğlu

?Uzmanlık öğrencisinin olmaması akreditasyon başvurusuna engel değil ama motivasyonu azaltabilir, Salondan kaç kurum üç yıl içinde başvuru yapmayı düşünüyor? Bu soruma salondan olumlu yönde el kaldıranlara göre salonunun 1/3?ü üç yıl içinde başvuru yapacak gibi görünüyor. Belki de preakreditasyon uygulaması yapmalıyız.?

 

Prof. Dr. Asuman Birinci

?Yurt dışından uzmanlık öğrencisi alınabiliyor mu??

Prof. Dr. Neriman aydın

?Araştırma görevlisi sayısı konusunda çok araştırma var. Uzmanlık öğrencisi sayısını arttırmak için yoğun çaba harcamalıyız?

Prof.Dr.Rüçhan Sertöz

?Doku tipi ve immunolojinin içinde birebir yer almak görev alanımızı genişleterek uzmanlık öğrencisi sayımızı artırabilir.?

Prof. Dr. Mustafa Demirci

?Laboratuvar branşı konusunda gelecekte güçlü olmak için planlar yapmalıyız. Laboratuvar Tıbbı uzmanlığını düşünmek gibi?

Prof. Dr. Mehmet Ali Öktem

?Aktif bilgi üretir ve katkı verirsek bilgi bizi değerli kılar?

Prof. Dr. Nuri Kiraz ( İstanbul üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD.)

? Yabancı uyruklular bizim bölümleri genellikle basamak olarak kullanıyor. Mikrobiyolojiye geliyor ardından klinik dallara geçiyorlar. Bizim az sayıda yabancı uyruklu uzmanlık öğrencimiz oldu.?

YETERLİK SINAVI+OKUL

Prof.Dr.Arzu SayınerDokuz Eylül ÜniversitesiTıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.)

?KLİMUD okullarına dair görüşler nedir? Okul devam etmeli mi??

Doç Dr. Gül Erdem ( Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü)

? Bu yıl Kış Okuluna katılan asistanımız rehberlerin izlenmesi şeklinden daha çok olgu bazında gitmesinin daha yararlı olacağını belirtti. Kendi olgularımızı okul yönetimi ile paylaşabiliriz. Bunlar eğitimde kullanılabilir. Sorun yaşanan olgular fotoğraflanabilir. Okulda eğiticiler ile daha yakın iletişimde olmanın yararlı olduğunu belirttiler ?

Prof.Dr.Betigül Öngen (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.)

?Son sene uzmanlık öğrencileri okula ve sınava motive edilebilir.?

Prof.Dr.Güner Söyletir

?Bazı Uzmanlık dernekleri son sene uzmanlık öğrencilerinden yeterlik sınavında başarılı olanları tez bilim sınavında başarılı sayacak şekilde bir yol izlemeyi öneriyor. Örneğin yeterlik sınavından 75 ve üzeri alanlar tezi kabul edilmişse bilim sınavından muaf olabilir?

 

Prof.Dr.Hakan Abacıoğlu

?Sınav bir kesit sadece.TTMYK?nın yeterlik değerlendirmede Sınav+portfolyo kararı çok iyi bir karar. Bu yöndeki uygulamaları arttırmak gerekir. Süreç içinde değerlendirme ve portfolyo özendirilmeli.?

SONUÇ DEĞERLENDİRME

Eğitim Üst Kurulu toplantısı çok sayıda kurumdan temsilciler ve KLİMUD Yönetim Kurulu üyeleri, TTMYK-Yürütme Kurulu ve Komisyon üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilmiş, karşılıklı bilgilendirme ve görüş alışverişinin gerçekleştirildiği verimli bir toplantı olarak değerlendirilmiştir. Toplantının temel çıktıları

1- Onaylanmış olan Tıbbi Mikrobiyoloji ÇEM v.2.1 ?in eğitici, fizik mekan-donanım, klinik ve girişimsel yetkinlikler yönünden eğitim kurumlarında asgari gereklilikleri belirlemesi ve kurumlara özgü genişletilmiş müfredat için yol gösterici olması açısından önemli olduğu

2- Son yıllarda eğitimin temel bileşeni olan uzmanlık öğrenci sayısında belirgin azalmanın eğitimin planlanması ve gerçekleştirilmesi konusunda kurumların tutumunda belirleyici olduğu ayrıca uzmanlık öğrenci sayısındaki azalmanın alanımız açısından önemli bir sorun olduğu, bu konuda gerekli çalışmaların yapılması gerektiği

3- Tıbbi mikrobiyoloji uzmanlık eğitiminde eğitim kurumlarının akreditasyonunun ulusal ve uluslararası tanınırlık açısından önemli olduğu ve TTMYK- Akreditasyon komisyon çalışmalarının bu açıdan öncelikli olduğu

4- Yeterlik değerlendirmede sınav + portfolyo uygulamasının doğru bir yöntem olduğu yeterlik sınavlarının uygun sınama modelleri ile geliştirilerek devam etmesi gerektiği

5- Yeterlik teorik ve pratik sınavları için soru bankası oluşturmanın önemli olduğu, soru bankasında yer alacak soruların sahada çalışan uzmanların yeterliliklerini sınamaya yönelik sorulardan oluşturulması gerektiği ve soru bankasına soru hazırlanması için soru çalıştayları yapılması

6- KLİMUD Okul etkinliğinin daha fazla olgularla desteklenerek devam etmesi

7- ÇEM v.2.1 temelinde uzmanlık öğrencisi karnesinin yenilenmesi ve kurumların kullanımı için KLİMUD web sayfasında yayınlanması

EĞİTİM ÜST KURULU TOPLANTISI KATILIMCI LİSTESİ (3 HAZİRAN 2016)

Eğitim üst Kurulu Üyesi/Temsilcisi

Katılımcı

Kurum

Doç. Dr. Işın Akyar

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD.

Prof. Dr. Neriman Aydın

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji . AD.

Doç. Dr. Recep Kesli

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD.

Prof. Dr. Dilara Öğünç

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD.

Prof. Dr. Mehmet Kıyan

Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD.

Doç. Dr. Gülhan Vardar Ünlü

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD.

Prof. Dr. Neziha Yılmaz

Bozok Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD. (Yozgat)

Prof. Dr. Canan Külah

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD. (Zonguldak)

Prof. Dr. Füsun Cömert

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD. (Zonguldak

Prof. Dr. Yasemin Öztop

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD. (Sivas)

Doç. Dr. Alper Akçalı

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD..

Prof. Dr. Mehmet Ali Öktem

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD. (İzmir)

Prof. Dr. Feriha Çilli

Ege Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD. (İzmir)

Prof. Dr. Yurdanur Akgün

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD.

Prof. Dr. Ahmet Kizirgil

Fırat Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD. (Elazığ)

Prof. Dr. Gülendam Bozdayı

Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD. (Ankara)

Prof. Dr. Cumhur Özkuyumcu

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD. (.Ankara)

Prof. Dr. Sevtap Arıkan Akdağlı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD. (.Ankara

Prof. Dr. Fadile Yıldız Zeyrek

Harran Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD.(Şanlıurfa)/

Prof. Dr. Ayşegül Taylan Özkan

Hitit Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD.. (Çorum)

Prof. Dr. Nuri Kiraz

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fak Tıbbi Mik.AD

Prof. Dr. Betigül Öngen

İstanbul Üni versitesi İstanbul Tıp Fak. Tıbbi Mik.AD

Prof. Dr. Mustafa Demirci

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Mik.AD./ İzmir Atatürk EAH

Yrd. Doç. Dr. Gülfem Ece

İzmir Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD.

Doç. Dr. Mustafa Gül

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD.

Prof. Dr. Faruk AYDIN

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD. (Trabzon)

Prof. Dr. Güner Söyletir

Marmara Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD. (İstanbul)

Prof. Dr. Nuran Delialioğlu

Mersin Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD.

Yrd. Doç. Dr. Türkan Toka Özer

Mevlana Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD. (Konya)

Prof. Dr. Aynur Topkaya

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD. (Tekirdağ)

Prof. Dr. Asuman Birinci

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD. (Samsun)

Prof. Dr. İlknur Kaleli

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD.

Prof. Dr. Mustafa Altındiş

Sakarya Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD.

Prof. Dr. Duygu Fındık

Selçuk Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD. (Konya)

Prof. Dr. Sedef Göçmen

TOBB Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD. (Ankara)

Prof. Dr. Beyza Ener

Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD. (Bursa)

Prof. Dr. Mehmet Baysallar

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıbbi Mik.AD. (Ankara)

Doç. Dr. Abdullah Kılıç

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıbbi Mik.AD. (Ankara)

Prof. Dr. Ali Kudret Adiloğlu

Ankara EAH Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü

Doç.Dr. İpek Mumcuoğlu

Ankara Numune EAH Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü

Doç. Dr. Gül Erdem

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü

Doç. Dr. Elif Aktaş

İstanbul Şişli Etfal EAH Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü

Doç. Dr. Sebahat Aksaray

İstanbul Haydarpaşa Numune EAH Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü

Doç. Dr. Orhan Baylan

GATA Haydarapaşa Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü

 

 

KLİMUD Yönetim Kurulu/ TTMYK-YK ve Komisyonları

Katılımcı

Görev

Prof. Dr. Burçin Şener

KLİMUD-YK Başkan

Doç. Dr. Berrin Esen

KLİMUD-YK Genel Sekreter

Prof. Dr. Ahmet Pınar

KLİMUD-YK Sayman

Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu

KLİMUD ?YK Üye

Prof. Dr. Selda Erensoy

KLİMUD ?YK Üye / TTMYK-YK üye

Uzm. Ekrem Yaşar

KLİMUD ?YK Üye

Prof. Dr. Melek Demir

TTMYK ? YK Başkan

Prof. Dr. Nuran Esen

TTMYK ? YK Başkan yardımcısı / Akreditasyon Kom. Yazman

Prof. Dr. Rüchan Sertöz

TTMYK ? YK Yazman

Prof. Dr. Betigül Öngen

TTMYK ? YK - Üye

Prof. Dr. Ali Kudret Adiloğlu

TTMYK ? YK - Üye / EPGK üye

Prof. Dr. Duygu Fındık

TTMYK ? YK - Üye / ÖD-SK üye

Prof. Dr. Fadile Yıldız Zeyrek

TTMYK ? YK - Üye / EPGK Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Arzu Sayıner

TTMYK ? YK - Üye

Prof. Dr. Aydın Karaarslan

ÖD-SK Başkan

Doç. Dr. Esra Karakoç

ÖD-SK Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Candan Çicek

ÖD-SK Üye

Doç. Dr. Alper Akçalı

ÖD-SK Üye

Prof. Dr. İlknur Kaleli

Akreditasyon Komisyonu Başkan

Prof. Dr. Ayşın Zeytinoğlu

Akreditasyon Komisyonu Başkan yardımcısı

Doç. Dr. Sebehat Aksaray

Akreditasyon Komisyonu Üye

Uzm. Dr. Rukiye Berkem

Akreditasyon Komisyonu Üye

Prof. Dr. Dilek Metin

EPGK- Yazman

Doç. Dr. Nilay Çöplü

EPGK üye

SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67