11 Şubat 2017

TTMYK TOPLANTI TUTANAĞI ( 11 ŞUBAT 2017)

Tarih:

11 Şubat 2017

Yer:

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplantı Salonu/ Ankara

Katılan üyeler:

Melek Demir, Nuran Esen, Betigül Öngen, Fadile Yıldız Zeyrek, Ali Kudret Adiloğlu, Duygu Fındık, Arzu Sayıner, Selda Erensoy, İlknur Kaleli, Aydan Özkütük, Aydın Karaarslan

GÜNDEM

1-Açılış

2- Gündeme eklenmesi istenen konu önerilerinin alınması

3-TTMYK çalışmalarının özetlenmesi

4- Merkez laboratuvarlarının tıpta uzmanlık eğitimine etkisi konusundaki UDEK toplantısı hakkında bilgilendirme

5- Akreditasyon Komisyonu çalışmalarının özetlenmesi ve “Akreditasyon (Eş Yetkilendirme) ve Ziyaret Esasları Yönergesi” değişiklik önerilerinin görüşülmesi

6-Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. “Eğitim Yeterlik/Akreditasyon Belgesi” hazırlıkları ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD’naBelge verilmesi ziyaretinin görüşülmesi

7- ÖDSK çalışmalarının özetlenmesi ve 2017 sınav hazırlıklarının görüşülmesi

8- EPGK çalışmalarının özetlenmesi ve uzmanlık eğitimi /Asistan karnesi hazırlıklarının görüşülmesi

9- Eğiticilerin eğitimi projesinin görüşülmesi

PROGRAM

9:30-9:45 Açılış ve gündeme eklenmesi istenen konu önerilerinin alınması

9:45-10:00TTMYK çalışmalarının özetlenmesi

10:00-10:15 Merkez laboratuvarlarının tıpta uzmanlık eğitimine etkisi konusundaki UDEK toplantısı hakkında bilgilendirme

10:15-11:00 Akreditasyon Komisyonu çalışmalarının özetlenmesi ve “Akreditasyon (Eş Yetkilendirme) ve Ziyaret Esasları Yönergesi” değişiklik önerilerinin görüşülmesi

11.00-11:30Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. “Eğitim Yeterlik/Akreditasyon Belgesi” hazırlıkları ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD’na Belge verilmesi ziyaretinin görüşülmesi

11:30-12:30 ÖDSK çalışmalarının özetlenmesi ve 2017 sınav hazırlıklarının görüşülmesi

12:30-13:30 yemek

13:30-14:30 EPGK çalışmalarının özetlenmesi ve uzmanlık eğitimi /Asistan karnesi hazırlıklarının görüşülmesi

14:30-15:30Eğiticilerin eğitimi projesinin görüşülmesi

Toplantıya Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplantı Salonundasaat 9.45 de başlandı. Melek Demir önceden duyurulmuş olan toplantı gündemini sundu. Gündeme eklenmesi istenen ek konu önerilerinin olup olmadığı soruldu. Melek Demir TUK tarafından 2.02.2017 tarihinde yayınlanmış olan Yetkilendirilmiş Uzmanlık Eğitimi Programları Listesive eğitim birimleri yetkilendirme kriterleriningörüşülmesini ek gündem maddesi olarak önerdi. EPGK komisyon başkanı Aydan Özkütük tarafından EPGK’nun üye sayısının arttırılması talep edildi, bu konunun da TTMYK-YK tarafından görüşülmek üzere gündeme eklenmesine karar verildi.

Ek Gündem maddeleri

- TUK-Yetkilendirilmiş Uzmanlık Eğitimi Programları Listesi ve eğitim birimleri yetkilendirme kriterleriningörüşülmesi

- EPGK komisyonu üye sayısının arttırılması talebinin görüşülmesi

Toplantı Gündemi Çerçevesinde Görüşülen Konular ve Öneriler:

1-TTMYK çalışmalarının özetlenmesi

Ekim 2016-Şubat 2017 tarihleri arasındaki TTMYK çalışmaları Melek Demir tarafından sunuldu.

Bu tarihler arasında yapılmış olan çalışmalar:

 • 1 Kasım Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Akreditasyon ziyareti
 • 17 Kasım TTMYK-YK toplantısı
  • Ege Ünv Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji Akreditasyon ziyaret raporu görüşüldü ve Ege Üniversitesi kararı yazılı olarak KLİMUD-YK’ya gönderildi
  • EHKM ÇEM v.2.1’e itiraz raporu görüşüldü
 • TMC kongresinde oturum gerçekleştirildi
 • EHKM ÇEM v.2.1 itiraz raporu KLİMUD YK’na yazılı olarak gönderildi
 • Ege Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Akreditasyon ziyaret kararı TTB- UDEK-UYEK’eiletilmek üzere KLİMUD-YK gönderildi
 • EHKM- Rotasyon taleplerine dair TTMYK-görüşü hazırlandı ve KLİMUD-YK’na yazılı olarak gönderildi
 • 16 Aralık 2016 Danışma Kurulu Toplantısına “TıbbiLaboratuvarUzmanlığı” konusunda yazılı görüş iletildi (Danışma Kurulu üyesi olmasına istinaden M.Demir tarafından)
 • 10-11 Aralık TTB-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayına katılım (B.Öngen)
 • 17 Aralık’2016’da TTB-UYEK genel kuruluna katılım (M. Demir)
 • 27Ocak 2017’ TTB-UDEK Merkez laboratuvarlarının Tıpta Uzmanlık eğitimine etkisi toplantısına katılım (N. Esen)

2-Merkez laboratuvarlarının tıpta uzmanlık eğitimine etkisi konusundaki UDEK toplantısı hakkında bilgilendirme

TTB-UDEK Merkez laboratuvarlarının Tıpta Uzmanlık eğitimine etkisi toplantısı hakkında Nuran Esen bilgilendirme yaptı. Yapılmış olan toplantıya KLİMUD yanısıra Tıbbi Patoloji Derneği temsilcisi, KLİMİK Derneği temsilcisi ve Tıbbi Biyokimya adına mevcut var olan üç dernek adına temsilcilerin katıldığı belirtildi. Toplantıda hem Üniversitelerdeki Merkez laboratuvarı ve hem de Sağlık Bakanlığına bağlı olarak Kamu Hastaneleri Birlikleri yapısı içinde oluşturulan Merkez laboratuvarlarının eğitime etkilerinin görüşüldüğü ve bu konuda TTB-UDEK tarafından katılımcıların görüşleri doğrultusunda bir rapor hazırlanmasına karar verildiği ve hazırlanan bu raporun Bakanlık ve ilgili kurumlar ile paylaşılacağı belirtildi. Ayrıca 5-6 Ocak 2017 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş iki birimde gerçekleştirilmiş olan “Merkez Laboratuvarlarının Tıbbi Mikrobiyoloji ve Tıbbi Biyokimya Uzmanlık Eğitimine “ etkilerine dair değerlendirme ziyareti ve izlenimleri hakkında Betigül Öngen tarafından bilgilendirme yapıldı.

TTB-UDEK tarafından hazırlanan Merkez laboratuvarlarının Tıpta Uzmanlık eğitimine etkisi raporu tamamlandığında Nuran Esen tarafından TTMYK-YK ile paylaşmasının uygun olacağı görüşüldü.

3-Akreditasyon Komisyonu çalışmalarının özetlenmesi ve “Akreditasyon (Eş Yetkilendirme) ve Ziyaret Esasları Yönergesi” değişiklik önerileri

Akreditasyon komisyonu çalışmaları ve gerçekleştirilmiş olan akreditasyon kurum ziyareti deneyimleri komisyon başkanı İlknur Kaleli tarafından paylaşıldı. Akreditasyon(Eş Yetkilendirme) VeZiyaret Esasları Yönergesi değişiklik önerileri ve gerekçeleri Akreditasyon komisyon üyesi Nuran esen tarafından açıklandı. Yönerge Madde 3.1.1.1 dışındaki maddelerde yapılmış olan değişiklik önerilerinin uygun olduğu, ancak 3.1.1.1 maddesi için yapılmış olan değişiklik önerisinin tekrar değerlendirilmesi ve toplantı katılımcılarından gelen öneriler doğrultusunda yeniden düzenlenmesinin uygun olacağı görüşüldü.

4 - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. “Eğitim Yeterlik/Akreditasyon Belgesi” hazırlıkları ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD’naBelge verilmesi ziyaretinin görüşülmesi

Melek Demir tarafındanEgeÜniversitesiTıbbiMikrobiyolojiAkreditasyonziyaretkararının TTB- UDEK-UYEK’e Aralık ayında iletilmiş olduğu ancak henüz TTB-UDEK tarafından onaylama yapılmamış olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu konuda TTB-UDEksekreteryasının bir çok kez arandığı ve alınan son bilgiye göre 28 Şubat 2017 tarihinde yapılacak olan TTB-UDEK Yürütme kurulu toplantısında konunun gündeme alındığı belirtildi. Kuruma belge verme ziyaretinin gerçekleştirilebilmesi için TTB-UDEK kararının beklendiği belirtildi ve Belge hazırlık süreci kısaca özetlendi. Kuruma Eğitim Yeterlik Belgesi verme töreni için ziyaret tarihi ve Belge verme töreninin hazırlıklarının ilgili Kurum ile karşılıklı görüşülerek belirlenmesinin uygun olacağı görüşüldü.

Ayrıca, Akreditasyon Komisyonu tarafından örnek olarak hazırlanmış Eğitim Yeterlik Belgesi biçim ve içerik yönünden değerlendirildi ve biçim ve içerik açısından TTB-UDEK yönergesinde belirtilmiş olan şekilde belgenin düzenlenmesinin uygun olacağı görüşüldü.

Kuruma belge verme ziyaretinin,

KLİMUD Dernek Başkanı, TTMYK-YK Başkanı, Akreditasyon Komisyon Başkanı ve Ziyaret Kurulu Başkanı /veya Ziyaret Kurulundan bir temsilci üyenin katılımı ile gerçekleştirlmesinin uygun olacağı görüşüldü. Ayrıca “Eğitim Yeterlik Belgesi” almaya hakkazanmış olan eğitim birimlerinin Dernek web sayfasında duyurulması yanısıra, takip eden ilk kongrede de ilgili eğitim birimine bir plaket verilmesinin uygun olacağı görüşüldü.

5- ÖDSK çalışmalarının özetlenmesi ve 2017 sınav hazırlıklarının görüşülmesi

ÖD-SK Başkanı Aydın Karaarslan tarafından ÖD-SK çalışmaları özetlendi. ÇEM v.2.1 klinik ve girişimsel yetkinlikleri ile uyumlu şekilde soru toplama çalışmaları yanısıra çalışma gruplarından da soru toplandığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca yeni KSM konusunda çalışmaların da devam ettiğini ve yakın dönemde 2 veya 3 tane yeni KSM nün sistemde yer alacağını belirtti. Ayrıca 13 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak olan Yeterlik sınavından en geç 15 gün öncesinde ÖD-SK komisyon üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilecek yeterlik sınavı sorularının belirleneceği bir toplantının yapılmasının uygun olacağı görüşü iletildi ve bu öneri toplantı katılımcıları tarafından uygun bulundu. Ayrıca mevcut Sınav modülündeki düzenlemeler ve Yeterlik sınavı ve ÇEM hedeflerinin eşleştirilmesi için ilgili yazılım firması ile görüşülmesinin uygun olacağı görüşüldü.

Yeterlik Belgesi başvurusu için hazırlanmış olan “Etkinlik dosyası kredileri tablosu” da KSM için maksimum alınabilecek puanın belirtilmemiş olduğu ve tablonun bu açıdan yeniden düzenlenmesi gerektiği görüşüldü.

Daha önceki dönemde hazırlanmış olan eğitim içi değerlendirme projesinin ve eğitici eğitimlerinin planlanmasının önemi ve gerekliliği tekrar vurgulandı.

6- EPGK çalışmalarının özetlenmesi ve uzmanlık eğitimi /Asistan karnesi hazırlıklarının görüşülmesi

Eğitim Planlama ve Geliştirme Komisyonunun çalışmaları Komisyon Başkanı Aydan Özkütük tarafından özetlendi. Karne hazırlığı konusunda komisyonun kongre sürecinde kısa bir toplantı gerçekleştirildiği ve o toplantıda karne hazırlık çalışması için tam günü kapsayacak bir komisyon toplantısı planlandığı ancak bunun gerçekleştirilemediği belirtildi. Hazırlanmış olan taslak karne öneği paylaşıldı. Karnenin ağırlıklı olarak girişimsel yetkinlikler temel alınarak planlandığı belirtildi. Toplantı katılımcıları taslak karne örneği üzerindeki görüş ve önerilerini paylaştılar. EPGK komisyonunun karne oluşturma için bir toplantı yapmasının, mevcut hazırlanmış olan taslak önerinin geliştirilmesinin ve komisyon başkanının bu toplantıyı organize etmesinin uygun olacağı ve görüşüldü.

7- EPGK komisyonu üye sayısının arttırılması talebinin görüşülmesi

Toplantı başlangıcında EPGK Başkanı Aydan Özkütük tarafından karne hazırlık sürecinde doğan gereksinim nedeniyle EPGK’nun üye sayısının arttırılması talep edilmiş ve bu konunun ek gündem maddesi olarak görüşülmek üzere toplantıya eklenmesine karar verilmiştir.

EPGK komisyonu üyelerinin TTMYK yönergesinde tanımlanmış olduğu şekilde Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından 4 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen 5 üyeden oluştuğu bilgisi TTMYK-YK Başkanı tarafından paylaşıldı. Bu nedenle herhangi bir komisyonun üye sayısının değiştirilmesinin ancak TTMYK yönerge değişikliği ile mümkün olacağı belirtildi. Ancak EPGK’nuntüm komisyon üyelerinin katılımı ile ÇEM v.2.1 ile uyumlu örnek taslak karnenin oluşturulması için bir günlük bir çalıştay yapmasının uygun olacağı ve yapılan bu çalıştay sonucunda gereksinim duyulması halinde bir alt çalışma grubu oluşturulabileceği görüşüldü.

8- TUK-Yetkilendirilmiş Uzmanlık Eğitimi Programları Listesi ve eğitim birimleri yetkilendirme kriterleriningörüşülmesi

Konu hakkında Melek Demir ve Selda Erensoy tarafından bilgilendirme yapıldı. Kriterlerin ve neye göre belirlenmiş olabileceği ve yetkilendirme amacıyla yapılan kurum ziyaretlerinde nasıl bir değerlendirme süreci izlendiği paylaşıldı

9- Eğiticilerin eğitimi projesinin görüşülmesi

Eğiticilerin eğitimi projesi konusunda Selda Erensoy bilgilendirme yaptı. Daha önce hazırlanmış olan eğitim içi değerlendirme modeli ile eğiticilerin eğitimi projesinin entegre edilmesinin uygun olacağı görüşüldü ve bu konudaki hazırlıkların yürütülmesi için Selda Erensoy ve Melek Demir’in görev almasının uygun olduğu görüşüldü.

Kararlar:

1. Akreditasyon (Eş Yetkilendirme) Ve Ziyaret Esasları Yönergesi değişiklik önerilerinden Madde 3.1.1.1 dışındaki maddelerde yapılmış olan değişiklik önerilerinin uygun olduğu, ancak 3.1.1.1 maddesi için yapılmış olan değişiklik önerisinin tekrar değerlendirilmesi ve toplantı katılımcılarından gelen öneriler doğrultusunda Nuran Esen tarafından yeniden düzenlenmesi, düzenlenmiş yönergenin son şeklinin akreditasyon komisyonu ve TTMYK-YK üyeleri ile paylaşıldıktan sonra KlİMUD yönetim kuruluna iletilmek üzere TTMYK-YK Başkanlığına gönderilmesine

2. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD’na Eğitim Yeterlik Belgesi verme töreni için ziyaret tarihi ve Belge verme töreninin hazırlıklarının ilgili Kurum ile karşılıklı görüşülerek belirlenmesinin ve Eğitim Yeterlik Belgesinin biçim ve içerik açısından TTB-UDEK yönergesinde belirtilmiş olan şekilde düzenlenmesinin uygun olacağına

3. Akreditasyon ziyareti sonrasında Eğitim Yeterlik Belgesi verilmesi onaylanmış olan eğitim birimlerine belge verme ziyaretinin KLİMUD Dernek Başkanı, TTMYK-YK Başkanı, Akreditasyon Komisyon Başkanı ve Ziyaret Kurulu Başkanı /veya Ziyaret Kurulundan bir temsilci üyenin katılımı ile gerçekleştirilmesine

4. “ “Eğitim Yeterlik Belgesi” almaya hak kazanmış olan eğitim birimlerin Dernek web sayfasında duyurulması yanı sıra, takip eden ilk kongrede de ilgili eğitim birimine ayrıca bir plaket verilmesine

5. 13 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan Yeterlik sınavından en geç 15 gün öncesinde ÖD-SK komisyon üyelerinin katılımı ile yeterlik sınavı sorularının belirleneceği bir toplantının yapılmasına

6. Sınav modülündeki düzenlemeler ve yeterlik sınavı ve ÇEM v.2.1 hedeflerinin eşleştirilmesi için ilgili yazılım firması ile görüşülmesine uygun olacağı görüşüldü.

7. “Etkinlik dosyası kredileri tablosu” da KSM için maksimum alınabilecek puanın yazılı olarak belirtilmesine ve tablonun yeniden düzenlenmesine

8. EPGK komisyonunun karne oluşturma için bir toplantı yapmasının, mevcut hazırlanmış olan taslak önerinin geliştirilmesinin ve komisyon başkanı Aydan Özkütük’ün bu toplantıyı organize etmesinin uygun olduğuna

9. EPGK komisyonu üyelerinin TTMYK yönergesinde tanımlanmış olduğu şekilde Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından 4 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen 5 üyeden oluştuğu bu nedenle herhangi bir komisyonun üye sayısının değiştirilmesinin ancak TTMYK yönerge değişikliği ile mümkün olduğundan TTMYK-YK tarafından EPGK komisyon üye sayısının arttırılamayacağına, ancak EPGK’nun karne hazırlığı için yapacağı toplantı sonrasında gereksinim duyulması halinde bir alt çalışma grubu oluşturulabileceğine

10. Daha önce hazırlanmış olan eğitim içi değerlendirme modeli ile eğiticilerin eğitimi projesinin entegre edilmesine ve bu konudaki hazırlıkların yürütülmesi için Selda Erensoy ve Melek Demir’in görev almasının uygun olduğuna

11. TTB-UDEK tarafından hazırlanan Merkez laboratuvarlarının Tıpta Uzmanlık eğitimine etkisi raporu tamamlandığında Nuran Esen tarafından TTMYK-YK ile paylaşmasına

12. TTMYK toplantılarına yürütme kurulu ve komisyonlardaki görevler nedeniyle İzmir ve Ege bölgesinden katılan kişi sayısının fazla olması ve maliyet etkinlik açısından özellikle komisyon üyelerinin katılımlarının planlandığı genişletilmiş TTMYK toplantılarının İzmir’de de yapılabileceği değerlendirildi ve bundan sonra yapılacak olan genişletilmiş TTMYK toplantısının Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji ev sahipliğinde yapılmasına

Karar verildi.

SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67