14 TEMMUZ 2017

TTMYK TOPLANTI TUTANAĞI (14 TEMMUZ 2017)

Tarih:

14 Temmuz 2017

Saat: 10:00-15:30

Yer:

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Toplantı Salonu / İZMİR

Katılan Üyeler

Melek Demir, Rüçhan Sertöz, Arzu Sayıner, Selda Erensoy, Nuran Esen, Fadile Yıldız Zeyrek, Betigül Öngen, Aydan Özkütük, İlknur Kaleli, Seval Öğüt (Uzmanlık Öğrencisi Temsilcisi)

Gündem

1- Açılış

2- Gündeme eklenmesi istenen konu önerilerinin alınması

3- TTMYK çalışmalarının özetlenmesi

4- EPGK çalışmalarının özetlenmesi ve uzmanlık eğitimi /Asistan karnesi taslağının görüşülmesi ve değerlendirilmesi

5- ÇEM v.2.1’ eklenmesi önerilen “Doku tiplendirme “ hedefinin görüşülmesi

6- ÖDSK çalışmalarının özetlenmesi ve 13 Mayıs 2017 tarihinde yapılmış olan Yeterlik sınavı ve sonuçlarının değerlendirilmesi

7- Akreditasyon Komisyonu çalışmalarının özetlenmesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. “Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi ” sunum toplantısının değerlendirilmesi

8- Eğiticilerin eğitimi projesinin/ programının görüşülmesi

Program:

10:00-10:15 Açılış ve gündeme eklenmesi istenen konu önerilerinin alınması

10:15-10:30 TTMYK çalışmalarının özetlenmesi

10:30-12:30 EPGK çalışmalarının özetlenmesi ve uzmanlık eğitimi /Uzmanlık Öğrencisi karnesi taslağının görüşülmesi ve değerlendirilmesi

12:30-13:30 yemek

13:30-13:45 ÇEM v.2.1’e eklenmesi önerilen “Doku tiplendirme “ hedefinin görüşülmesi

13:45-14:15 ÖDSK çalışmalarının özetlenmesi ve 13 Mayıs 2017 tarihinde yapılmış olan Yeterlik sınavı ve sonuçlarının değerlendirilmesi

14:15-14:30 Akreditasyon Komisyonu çalışmalarının özetlenmesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. “Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi ” sunum toplantısının değerlendirilmesi

14:30 – 15:00 Eğiticilerin eğitimi projesi/programının görüşülmesi

15:00-15:30 Geribildirimlerin alınması

Toplantıya Dokuz eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Toplantı Salonunda saat 10:00 da başlandı. Melek Demir önceden duyurulmuş olan toplantı gündemini sundu. Gündeme eklenmesi istenen ek konu önerilerinin olup olmadığı soruldu ve aşağıda belirtilmiş olan ek gündem önerileri gündeme eklenmek üzere kabul edildi.

Gündeme eklenmesi önerilen konular

1- Asistan ve genç uzman komisyonlarının birleştirilmesi ve komisyon çalışma esaslarının/yönergesinin oluşturulmasının görüşülmesi ( Selda Erensoy)

2-Yandal uzman sayı artışı ile ortaya çıkabilecek sorunların görüşülmesi ( Nuran Esen)

Toplantı Gündemi Çerçevesinde Görüşülen Konular ve Öneriler:

1-TTMYK çalışmalarının özetlenmesi

Melek Demir’ tarafından Şubat 2017-Temmuz 2017 tarihleri arasındaki TTMYK çalışmaları özetlendi

2- EPGK çalışmalarının özetlenmesi ve uzmanlık eğitimi /Uzmanlık Öğrencisi karnesi taslağının görüşülmesi ve değerlendirilmesi

EPGK komisyon başkanı Aydan Özkütük tarafından komisyon çalışmaları özetlendi ve EPGK komisyonu tarafından hazırlanmış olan taslak “Uzmanlık Öğrencisi Karnesi” örneği sunuldu. Toplantı katılımcıları taslak karne dokümanında yer alan her bir bölüme dair görüş ve önerilerini sundular. Sunulmuş olan öneriler ve değişiklikler toplantı katılımcılarının çoğunluk görüşü ile kabul edildi ve gerekli düzenlemeler yapılmak üzere not edildi.

3- ÇEM v.2.1’e eklenmesi önerilen “Doku tiplendirme “ hedefinin görüşülmesi

“Doku tiplendirme “ hedefinin ÇEM v.2.1’e eklenmesi konusunda toplantı katılımcıları görüşlerini paylaştılar. Melek Demir mevcut durumda eğitim birimlerinin genişletilmiş eğitim programlarında ilgili hedefe yer vermelerine engel bir durumun olmadığını ve Ülkemizde bu laboratuvarların Tıbbi Biyoloji, İmmünoloji, Tıbbi Biyokimya gibi farklı disiplinlerin sorumluluğunda da yürütülebilmekte olduğunu bu nedenle tüm eğitim birimlerinde ruhsatlandırılmış doku tiplendirme laboratuvarlarının Tıbbi Mikrobiyoloji AD.’nın sorumluluğunda olmayacağını belirtti. Bu nedenle Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi sürecinde bu hedefin 3 veya 4 düzeyinde karşılanması konusunda sorun yaşanabileceğini 1,2 düzeyinde karşılanacak bir hedef olarak yazılı ÇEM’ da yer almasının da bazı olumsuz geri dönüşleri olabileceği kaygısı taşıdığını paylaştı.

Toplantı katılımcıları ilgili hedefin ÇEM’de yer almasının alanımız yetkinlikleri açısından önemli olacağını belirttiler. Ancak söz konusu hedefin ÇEM v.2.1’ yer alması konusunun tüm yönleri ile (ÇEM v.2.1’ de değişiklik talebinin TUK ile görüşülmesi süreci, hangi düzeyde bir hedef olarak yer alması gerektiği vb. ) değerlendirilmesi gerektiğinden TUKMOS komisyonu ile tartışılarak karar verilmesinin uygun olacağı görüşünü paylaştılar. TTMYK-YK olarak TUKMOS komisyonuna konu hakkında görüş ve öneri sorulmasının uygun olacağı değerlendirildi.

4-ÖDSK çalışmalarının özetlenmesi ve 13 Mayıs 2017 tarihinde yapılmış olan Yeterlik sınavı ve sonuçlarının değerlendirilmesi

ÖD-SK komisyonu başkanı Aydın Karaaslan tarafından TTMYK-YK başkanılığına gönderilmiş olan çalışma raporu ve 13 Mayıs 2017 tarihinde yapılmış olan Yeterlik sınavına dair değerlendirmeler toplantı katılımcılarına sunuldu.

5-Akreditasyon Komisyonu çalışmalarının özetlenmesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. “Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi ” sunum toplantısının değerlendirilmesi

Akreditasyon komisyonu başkanı tarafından Ege Üniversitesi belge sunum toplantısı hakkında bilgilendirme yapıldı. Komisyon çalışmaları özetlendi. İlk ziyaret sonrası deneyim ve gelen geribildirimler doğrultusunda akreditasyon başvuru formlarında gerekli düzenlemelerin yapılıp web sayfasına konulması konusunda çalışmaların yapılmasının uygun olacağı değerlendirildi yeni kurumsal başvuruların arttırılması ve komisyonun çalışmalarının görüşülmesi için uygun bir zamanda komisyon toplantısı yapılmasının yararlı olacağı değerlendirildi.

6- Eğiticilerin eğitimi projesi/programının görüşülmesi

Proje sorumluları Selda Erensoy ve Melek Demir tarafından hazırlanmış olan proje ve program toplantı katılımcılarına sunuldu. Proje ve program uygun bulundu ve KLİMUD yönetim kuruluna sunulmasının uygun olacağı değerlendirildi.

7- Asistan ve genç uzman komisyonlarının birleştirilmesi ve komisyon çalışma esaslarının/yönergesinin oluşturulmasının görüşülmesi

Uzmanlık eğitim süreçleri ve mezuniyet sonrası eğitim süreçleri açısından her iki grubun ortaklaşabildikleri konuların olduğu, deneyimlerin ve sornların karşılıklı paylaşılması açısından iki komisyonun ortaklaştırılmasının uygun olacağı değerlendirildi. Ancak bu konuda yetkinin KLİMUD Yönetim Kurulun’da olduğu bu nedenle bu konu hakkındaki TTMYK-YK görüş ve önerisinin KLİMUD yönetim Kuruluna iletilmesinin uygun olacağı değerlendirildi.

8- Yandal uzman sayı artışı ile ortaya çıkabilecek sorunların görüşülmesi

Nuran Esen tarafından yandal uzmanlık alanlarımızda eğitim sürecinde hem yandal uzmanlık öğrencisinin hem de uzmanlık öğrencisinin eş zamanda eğitim aldığı, özellikle yan dal uzmanlık öğrenci sayılarının çok olması durumunda da her iki grup arasında zaman zaman eğitimi olumsuz etkileyebilecek durumların olabileceğini bu nedenle konunun değerlendirilmesinin uygun olacağı belirtildi. Uzmanlık öğrencisi temsilcisi olarak toplantıya katılmış olan Seval Öğüt’te bu konudaki deneyim ve görüşlerini paylaştı. Kurumsal düzeyde karşılalışabilecek sorunlar çözülebilse de özellikle belli yan dallarda yandal uzmanlık öğrenci sayısının artmasının normal uzmanlık eğitimi alanlar için zaman zaman olumsuzluklara neden olabileceğine dikkat çekilmesinin uygun olacağı değerlendirildi.

Kararlar

1- Uzmanlık Öğrencisi Karnesi taslak dökümanın öneriler doğrultusunda gerekli deüzenlemelerin Aydan Özkütük’ tarafından en kısa sürede yapılmasına ve toplantı katılımcıları ile paylaşılmasına

2- Uzmanlık Öğrencisi Karnesi taslak dökümanının son şeklinin TTMYK-YK adına Melek Demir tarafından KLİMUD Yönetim Kuruluna üst yazı ile gönderilmesine

3- KLİMUD-YK tarafından onaylanan karnenin web sayfasında TTMYK sekmesi altına konmasına ve tüm üyelere gerekli duyuruların yapılmasına, ancak bu süreç içinde de daha önce karne hakkında talepte bulunmuş olan eğitim birimlerine de taslak dokümanın “ taslak” formu olduğu belirtilerek gönderilebileceğine

4- Doku tiplendirme laboratuarı hedefinin ÇEM v.2.1’ yer alması konusunun tüm yönleri ile (ÇEM v.2.1’ de değişiklik talebinin TUK ile görüşülmesi süreci, hangi düzeyde bir hedef olarak yer alması gerektiği vb. ) değerlendirilmesi amacı ile TUKMOS komisyonunun görüşüne sunulmasına

5- Akreditasyon başvuru ve değerlendirme formlarının son şeklinin düzenlenmesi, web sayfasında yer alması ve akreditasyon başvuruları konularının komisyon toplantısında görüşülmesinin uygun olacağına

6- Eğiticilerin eğitimi proje ve programının uygunluğuna ve KLİMUD-YK’ya yazılı olarak sunulmasına

7- Asistan ve genç uzman komisyonlarının birleştirilmesi ve komisyon çalışma esaslarının/yönergesinin oluşturulmasınının uygun olacağı ancak karar yetkisinin KLİMUD-YK’da olması nedeniyle bu konudaki görüşün KLİMUD-YK’ya iletilmesine

8- Yandal uzmanlık öğrenci sayı artışının uzmanlık eğitimi üzerindeki etkileri konusunun KLİMUD-YK’nın dikkatine sunulmasına

Karar verildi.

SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67