19 Nisan 2018

TTMYK TOPLANTI TUTANAĞI (19 NİSAN 2018)

Tarih:

19 Nisan 2018

Saat: 10:00-15:30

Yer:

KLİMUD Toplantı Salonu / Ankara

Katılan Üyeler

Nuran ESEN, Melek DEMİR, Fadile YILDIZ ZEYREK, Ali Kudret ADİLOĞLU, Selda ERENSOY, İlknur KALELİ, Ayşın ZEYTİNOĞLU, Rukiye BERKEM, Sebahat AKSARAY, Aydın KARAARSLAN

 

Gündem

1. Açılış

2. Gündeme eklenmesi istenen konu önerilerinin alınması

3. TTMYK çalışmalarının özetlenmesi ve TTB-UDEK-UYEK toplantı katılımlarının özetlenmesi

4. 2018 yeterlik sınavı ve KSM hazırlıklarının görüşülmesi

5. Asistan Karnesi geribildirimlerinin görüşülmesi ve EPGK’ya iletilmesi

6. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akreditasyon başvuru dosyasının görüşülmesi, dosyanın değerlendirilmesi ve ziyaret ekibinin oluşturulması için Akreditasyon komisyonuna iletilmesi

7. TTB UDEK /UYEK Tıp Uzmanlık Yeterlik Belgelerinin Standartlarının gözden geçirilmesi/belirlenmesi konulu önerisinin TTMYK-YK tarafından görüşülmesi

8. TTB UDEK/UYEK Akreditasyon standartları önerilerinin Akreditasyon komisyonu tarafından görüşülmesi

PROGRAM

10:00 - 10:15 Açılış ve gündeme eklenmesi istenen konu önerilerinin alınması

10:15 - 10:45 TTMYK çalışmalarının ve TTB-UDEK-UYEK toplantı katılımlarının özetlenmesi

10:45 - 11:00 2018 yeterlik sınavı ve KSM hazırlıklarının görüşülmesi

11:00 - 11:30 Asistan karnesi geribildirimlerinin görüşülmesi

11:30 - 12:00 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akreditasyon başvuru dosyasının görüşülmesi ve Dosyanın değerlendirilmesi ve ziyaret ekibinin oluşturulması için Akreditasyon komisyonuna iletilmesi

12:00 - 13:00 Yemek

(13:00 - 15:00 Akreditasyon Komisyonu ve TTMYK - Yürütme Kurulu kendi gündem maddelerini görüşmek üzere ayrı toplantı yapacaklardır)

13:00 - 15:00 TTMYK-Yürütme Kurulu: TTB-UDEK önerileri doğrultusunda Yeterlik Belgelerinin Standartlarının gözden geçirilmesi

Akreditasyon Komisyonu: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akreditasyon başvuru dosyasının görüşülerek ziyaret ekibinin oluşturulması ve Akreditasyon komisyonun kendi gündem maddelerinin görüşülmesi

15:00 - 15:30 Geribildirimlerin alınması

 

Toplantıya KLİMUD Toplantı Salonunda saat 10:00 da başlandı. Melek DEMİR önceden duyurulmuş olan toplantı gündemini sundu. Gündeme eklenmesi istenen ek konu önerileri soruldu ve aşağıda belirtilmiş olan öneriler gündeme eklenmek üzere kabul edildi.

Gündeme eklenmesi önerilen konular :

1. TTMYK – YK gündem maddeleri arasında “Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akreditasyon başvurusu” yer aldığı ve bu kurumda çalışması nedeniyle TTMYK-YK Başkanı Melek Demir yerine toplantıya Başkan Yardımcısı Nuran ESEN’in başkanlık etmesine

2. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akreditasyon başvurusunun değerlendirileceği Akreditasyon Komisyon toplantılarında bu kurumda çalışması nedeniyle Akreditasyon Komisyon Başkanı İlknur KALELİ yerine Başkan Yardımcısı Ayşın ZEYTİNOĞLU’nun başkanlık etmesine

3. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akreditasyon başvuru değerlendirme maddesinin görüşüleceği oturumlara bu kurumda çalışmaları nedeniyle Melek DEMİR ve İlknur KALELİ’nin katılmamalarına

4. TTMYK-YK sekreteri Rüçhan SERTÖZ’ün toplantıya katılmaması nedeniyle bu toplantıda sekreteryayı Fadile YILDIZ ZEYREK’in yapmasına

5. Kan Bankacılığı Sertifika programı ve Halk sağlığı Laboratuvarlarında Çalışan uzmanlar ve "Gıda ve Su Mikrobiyolojisi" ile ilgili yazışmalar sonucu TTMYK-YK görüşlerinin gündeme alınmasına

karar verildi.

Toplantı Gündemi Çerçevesinde Görüşülen Konular ve Öneriler:

TTMYK çalışmalarının özetlenmesi:

· Nuran ESEN, 2017-2018 tarihleri arasındaki TTMYK çalışmalarını özetledi.

TTB-UDEK-UYEK toplantı katılımlarının özetlenmesi:

· TTB-UDEK EPG Çalışma Grubu Toplantısına TTB UDEK EPG temsilcilerinin katılamaması nedeniyle katılan Aydın KARAARSLAN, toplantı ile bilgi verdi aynı zamanda hazırladığı raporu TTMYK başkanlığına sunduğunu belirtti.

· 16 Nisan 2018’de yapılan TTB-UDEK ÖD-SK Çalışma grubu toplantısına katılan Aydın KARAARSLAN toplantı ile ilgili bilgi verdi ve toplantı raporunu TTMYK başkanlığına sunduğunu bildirdi. Özetle; ölçme değerlendirme için sadece çoktan seçmeli soruların değil, eşleşmelerin de kullanılmasını, sorular hazırlanırken kesin bilinmesi istenilenlerin belirlenmesi, belirtke tablolarından faydalanılması ve soruların nasıl sorulursa sorulsun kesin net ve açık ifadeler kullanılması gerektiği, YÖKS’ün kesin olması gerektiği ifade edildi. Tıbbi Mikrobiyoloji yeterlik kurulunun diğer alanlarla karşılaştırıldığında; sınav yönergesinin olması, yeterlilik sınavının yapılması, belge verilmesi gibi avantajları olduğu belirtildi. Selda ERENSOY, ölçme değerlendirmenin nasıl yapılması ile ilgili ve isminin “sınav” değil “değerlendirme” olarak kullanılmasının daha uygun olacağı konusunda TTB’ye dernek görüşünün bildirilebileceğini belirtti. Ali Kudret ADİLOĞLU Sağlık Bilimleri Üniversitesinde uzmanlık öğrencileri için her yıl bir yapılandırma sınavı yapılmasına ve tüm sınavların ortalamasının 70 ve üzeri olmasının geçerli sayılmasına karar verildiğini iletti.

· TTB-UDEK’in yapılacak bilimsel toplantılar için talep edilen kredilendirmelerde, kredilerin derneklerin danışmanlığında verilmesi kararı aldığı bilgisi verildi. Bunun yürütülmesinin TTMYK alt komisyonlarından bildirilen temsilcilerin sürekli tıp eğitimi komisyonu ile birlikte YK nın sürekli tıp eğitimi komisyonu olarak çalışmasıyla olacağı kararının alındığı bildirildi. Böylelikle her derneğin kredilendirmeler için TTB-UDEK te temsilcileri olmasının sağlanacağı belirtildi.

· TTB-UDEK Çalışma Grupları için bildirilen daimi temsilcilerin isimleri paylaşıldı. Akreditasyon temsilcileri: Nuran ESEN ve Rukiye BERKEM

EPG temsilcileri : Ali Kudret ADİLOĞLU ve Fadile YILDIZ ZEYREK

ÖD temsilcileri: Aydın KARAARSLAN ve Esra KARAKOÇ

SMG ve STE temsilcileri: Selda ERENSOY ve Ceren KARAHAN

2018 yeterlik sınavı ve KSM hazırlıklarının görüşülmesi:

· Aydın KARAARSLAN; ÖD Sınav komisyonu olarak kendi aralarında bir soru çalıştayı yapmak üzere yazıştıklarını, Mayısın ilk iki haftası içinde yapmayı planladıklarını belirtti. Çalıştayda; ÇEM hedefleri doğrultusunda önceden hazırlanmış soru matriksi ve sorular üzerinde çalışmayı hedeflediklerini ifade etti. Bu doğrultuda soru havuzundan seçecekleri sorular dışında eksik kalanların, özellikle ÇG yönetmeliği gereğince ÇG’larından istenilmesine karar verildi. Selda ERENSOY yönetim kurulu olarak ÇG’larının yönetmeliğe uygun olarak faaliyetler yürütmeleri gerektiğini, bu vesileyle kontrolünün sağlanmış olacağını belirtti.

· Yeterlilik sınavı için henüz 23 başvuru olduğu, bu sayının sınav tarihine kadar artacağı, özellikle Bahar Okulunda sınava katılım motivasyonunun arttığı ifade edildi.

Asistan karnesi geribildirimlerinin görüşülmesi :

· Selda ERENSOY; Dilek ÇOLAK’ın karne ile ilgili geribildirimlerini iletti. Karnede her bölüm için bir başlık oluşturulduğunu ancak Viroloji başlığının olmadığını, Viroloji altında yapılan işlerin başka başlıklar altında yer aldığını, bunun Viroloji bilim dalları olan AD’ları için problem oluşturacağını bildirdi. Nuran ESEN, uygulamada Giriş kısmında bulunan iç rotasyonlardaki sorumlular-imzalar tablosunun uygun olmadığı görüldüğü için düzeltilmesi gerektiğini belirtti. Bu konular ile ilgili Selda ERENSOY’un daha önceden hazırladığı taslak incelendi. Prensip olarak ilgili değişiklikleri içeren taslak kabul edildi. Son hali EPGK’na gönderilerek onay istenmesine karar verildi.

· Selda ERENSOY, “HIV algoritması ve hasta sonuç raporunun hastaya verilmesinde mikrobiyoloğun rolünün ne olması gerektiği, uzmanlık eğitiminde bunun yeri olmalı mı” sorunlarını gündeme getirdi. Konu tartışıldı ve sonuç olarak Klinik Mikrobiyoloji uzmanının HIV sonuçlarının hastaya bildirilmesi konusunda hasta ile iletişime geçmemesi, bu sorumluluğun klinisyene ait olduğu fikrinde uzlaşıldı.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akreditasyon başvuru dosyasının görüşülmesi ve Dosyanın değerlendirilmesi ve ziyaret ekibinin oluşturulması için Akreditasyon komisyonuna iletilmesi:

· Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akreditasyon başvuru dosyası görüşüldü. Bu oturuma TTMYK-YK üyelerinden Nuran ESEN, Fadile YILDIZ ZEYREK, Ali Kudret ADİLOĞLU ve Selda ERENSOY katıldı. Başvuru dosyası genel hususlar doğrultusunda incelendi, uygun bulunarak Akreditasyon komisyonuna teslim edildi.

TTMYK-Yürütme Kurulu: TTB-UDEK önerileri doğrultusunda Yeterlik Belgelerinin Standartlarının gözden geçirilmesi:

· TTB-UDEK önerileri doğrultusunda Yeterlilik belgelerinin standardizasyonu Melek DEMİR’in TTB-UDEK önerilerini okumasıyla değerlendirildi. Buna göre tüm öneriler üzerinde mütabakat sağlandı. Önerilerimiz doğrultusunda eksiğimiz olan TTMYK logosu ile ilgili olarak çalışma başlatılması ve Yönetim Kurulu ile ortak hareket edilmesine karar verildi.

· 2018 yılı öncesi verilen tüm belgelerin (toplam 67) belgenin geçerlilik tarihi dikkate alınarak, yeni standartlara uygun olarak yeniden hazırlanması için YK’na sunulmasına karar verildi.

Akreditasyon Komisyonu: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akreditasyon başvuru dosyasının görüşülerek ziyaret ekibinin oluşturulması:

· Akreditasyon komisyonu başkanlığını yürüten Ayşın ZEYTİNOĞLU; Nuran ESEN, Rukiye BERKEM ve Sebahat AKSARAY ile Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akreditasyon başvuru dosyasını incelediklerini, bazı küçük değişikliklerin (yazım hataları, yanlış tarihler gibi) düzeltilmesi önerisiyle başvuruyu uygun bulduklarını belirtti. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına, uzmanlık öğrencisi eğitimi için Akreditasyon ziyaretinin 25 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında planlanmasına karar verildi. Ziyaret ekibinin asil üyeleri: Ayşın ZEYTİNOĞLU, Fadile YILDIZ ZEYREK, Aydan ÖZKÜTÜK, Aydın KARAARSLAN, ve yedek üyeleri: Sebahat AKSARAY, Ali Kudret ADİLOĞLU, Arzu SAYINER, Dilek Yeşim METİN olmasına karar verildi.

· Dosyada bulunan başvuru dilekçesinde başvuru sahipleri kısmında TTMYK Başkanı Melek Demir, Akreditasyon Komisyon Başkanı İlknur Kaleli’nin isimlerinin olması sebebiyle bundan sonraki yazışmalarda TTMYK Başkanlığına Nuran ESEN ve Akreditasyon Komisyon Başkanlığına Ayşın ZEYTİNOĞLU’nun vekalet etmesine karar verildi.

Kan Bankacılığı Sertifika programı ve Halk sağlığı Laboratuvarlarında Çalışan uzmanlar ve "Gıda ve Su Mikrobiyolojisi" ile ilgili yazışmalar sonucu TTMYK –YK görüşleri

· Daha önce internet ortamında YK üyeleri arasında Kan Bankacılığı Sertifika programı ve Halk sağlığı Laboratuvarlarında Çalışan uzmanlar ve "Gıda ve Su Mikrobiyolojisi" ile ilgili yapılan yazışmalardan ortaya çıkan görüşler okundu. Bu görüşler doğrultusunda Melek DEMİR tarafından oluşturulan raporların KLİMUD YK’na gönderilmesine karar verildi.

Kararlar

1. TTMYK – YK gündem maddeleri arasında “Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akreditasyon başvurusu” yer aldığı ve bu kurumda çalışması nedeniyle TTMYK-YK Başkanı Melek Demir yerine toplantıya Başkan Yardımcısı Nuran ESEN’in başkanlık etmesine

2. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akreditasyon başvurusunun değerlendirileceği Akreditasyon Komisyon toplantılarında bu kurumda çalışması nedeniyle Akreditasyon Komisyon Başkanı İlknur KALELİ yerine Başkan Yardımcısı Ayşın ZEYTİNOĞLU’nun başkanlık etmesine

3. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akreditasyon başvuru değerlendirme maddesinin görüşüleceği oturumlara bu kurumda çalışmaları nedeniyle Melek DEMİR ve İlknur KALELİ’nin katılmamalarına

4. TTMYK-YK sekreteri Rüçhan SERTÖZ’ün toplantıya katılmaması nedeniyle bu toplantıda sekreteryayı Fadile YILDIZ ZEYREK’in yapmasına

5. Mayıs 2018’de yapılacak ÖD için çalışma gruplarından soru istenmesine

6. Geri bildirimler doğrultusunda asistan karnesi ile ilgili değişikliklerin Selda ERENSOY tarafından düzenlenerek EPGK’na gönderilerek onay istenmesine

7. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına, uzmanlık öğrencisi eğitimi için Akreditasyon ziyaretinin 25 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında planlanmasına karar verildi. Ziyaret ekibinin asil üyeleri: Ayşın ZEYTİNOĞLU, Fadile YILDIZ ZEYREK, Aydan ÖZKÜTÜK, Aydın KARAARSLAN, ve yedek üyeleri: Sebahat AKSARAY, Ali Kudret ADİLOĞLU, Arzu SAYINER, Dilek Yeşim METİN olmasına

8. Daha önce internet ortamında YK üyeleri arasında Kan Bankacılığı Sertifika programı ve Halk sağlığı Laboratuvarlarında Çalışan uzmanlar ve "Gıda ve Su Mikrobiyolojisi" ile ilgili yapılan yazışmalardan ortaya çıkan görüşler okundu. Bu görüşler doğrultusunda Melek DEMİR tarafından oluşturulan raporların KLİMUD YK’na gönderilmesine

karar verildi

 

SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67