5 Kasım 2018

TTMYK TOPLANTI TUTANAĞI ( 5 KASIM 2018)

Tarih:

5 Kasım 2018/ Saat: 16:15-18:00

Yer:

TMC Kongre Oteli Toplantı Salonu/ Antalya

Katılan üyeler:

Melek Demir, Nuran Esen, Nilay Çöplü, Zeynep Ceren Karahan, Fadile Yıldız Zeyrek, Arzu Sayıner, Selda Erensoy, Ali Adiloğlu, Aydan Özkütük, Esra Karakoç, Duygu Fındık, İlknur Kaleli, Rüçhan Sertöz, Bilal Olcay Peker, Bayhan Bektöre, Ömür Mustafa Parkan, Mehmet Soylu, Pelin Eşber
 

GÜNDEM

1-Açılış

2- Gündeme eklenmesi istenen konu önerilerinin alınması

3- TTMYK çalışmalarının özetlenmesi (ÖDSK, Akreditasyon K, EPGK çalışmaları)

4- Yandal Uzmanlık eğitimi ve sorunlarının görüşülmesi

5- Kongrede yapılacak olan TTMYK açık oturum formatının görüşülmesi

6- TTMYK 2019 yılı hedeflerinin görüşülmesi

 

 

Toplantıya Kongre oteli Toplantı Salonunda saat 16:15 de başlandı. Melek Demir önceden duyurulmuş olan toplantı gündemini sundu. Gündeme eklenmesi istenen ek konu önerilerinin olup olmadığı soruldu. Selda Erensoy tarafından aşağıdaki konu önerisi ek gündem maddesi olarak eklendi

Ek Gündem maddesi

- KLİMUD Stratejik plan çalıştayı için TTMYK’nın katılımı ve görevlerinin görüşülmesi

 

Toplantı gündemi çerçevesinde görüşülen konular ve öneriler:

1-TTMYK çalışmalarının özetlenmesi

Ölçme Değerlendirme Komisyonu başkanı Aydın Karaaslan’ın işlerinin yoğunluğu nedeniyle toplantıya katılamadığı belirtildi. Aydın Hoca’nın fakültedeki iş yoğunluğu nedeniyle bu yıl ÖDSK başkanlığını devretme talebini TTMYK başkanlığı ile sözel olarak paylaştığı, ancak TTMYK’nın tüm kurul ve komisyonlarının son görev döneminin olması nedeniyle hep birlikte 2019 Kasım ayına kadar görev süresinin tamamlanmasının uygun olacağının belirtildiği ve Aydın hoca’nın da bu öneriyi kabul ettiği bilgisi TTMYK başkanı Melek Demir tarafından paylaşıldı

ÖDSK çalışmaları konusunda ÖDSK başkan yardımcısı Esra Karakoç bilgilendirme yaptı;

· 26 Mayısta 4. Online yeterlik sınavının gerçekleştirildiği; sınavın 100 teorik, 30 pratik sorudan oluştuğu, Soruların ÇEM hedefleri temelinde hazırlandığı ve Bahar okulu eğiticilerinden de soru alındığını belirtti. Başvuran adayların sınav öncesinde eski sınav sorularından oluşan bir deneme sınavı yapabildiklerini böylece hem sistemin çalışmasının kontrol edildiğini hem de adayların kendilerini sınav öncesi değerlendirme fırsatı buldukları belirtildi. Sınav sonrası bir hafta içinde soru itirazlarının alındığı itirazların ÖDSK tarafından değerlendirilip itiraz yapan adaya gerekli açıklamaların iletildiği, itirazın haklı olması durumunda ÖDSK kararı yönünde soru iptali veya diğer seçeneklerin değerlendirildiğini belirtti. 2018 sınavında 6 soruya itiraz olduğu soru hazırlayıcılarının görüşü alınarak ÖDSK tarafından itirazların değerlendirildiğini ve tümünün haklı olarak kabul edildiğini belirtti. 2018 Teorik sınavına 14 meslektaşımızın katıldığını 3’ünün 60’ın altında kalmış olduğunu ikisi geçen yılki teorik sınavı geçen olmak üzere toplam 13 kişinin pratik sınavına girdiğini 11 kişinin pratikten de geçmiş olduğu bilgisini paylaştı.

· Soru havuzu ile ilgili sıkıntı dile getirildi.

· Nitelikli soru hazırlamada sorun yaşandığı

· Her kurumda soru hazırlama-toplama sorumlusu belirlenebileceği

· Kurumların KLİMUD sorumlusu üzerinden soru talebi yapılabileceği ve bu konuda Aydan ve Selda hoca görev üstlenebileceğini belirtti.

· Çalışma gruplarından ÇEM in başlıkları üzerinden sorular istenmesi

· Eğitimden sorumlu öğretim üyeleri ile toplantı yapılarak soru istenmesi ve Eğitim Üst Kurulu toplantısına kurumları tarafından hazırlanmış belli sayıda soru getirmelerinin istenebileceği

· Yapılacak olan TTMYK çalıştayında yeterlik sınavının gündeme alınması, yandal sınavı için de ayrı bir yeterlik sınavı önerisinin de bu çalıştayda görüşülmesinin ve GZFT analizi ile durum saptaması yapılarak yol alınmasının yararlı olacağı değerlendirildi

· 2019 sınav soru hazırlığı konusunda ÖDSK üyelerinden birinin ana soru toplama sorumlusu olarak belirlenmesinin ve alt görev dağılımlarının ayrıca yapılmasının yararlı olacağı

değerlendirildi

Akreditasyon komisyonu adına Komisyon Başkanı İlknur Kaleli bilgilendirme yaptı.
 

· Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji akreditasyonu sonrası kurumları akreditasyon konusunda özendirme çalışmaları başladı. Tüm AD. başkanlıklarına motivasyon için yazılar yazıldığı ancak motivasyon konusunda başarılı olunamadığı ve 2016 yılı Stratejik plan çalıştayında konmuş olan %25 oranında akreditasyon hedefinin gerisinde kalındığı belirtildi

· Şubat-2018’de Pamukkale Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.’nın başvurduğunu, bu başvuru sürecinden sonra süreç boyunca TTMYK-YK başkanlığı ve Akreditasyon Komisyon başkanlığı görevleri belirtilen kurul başkanlıklarının aynı kurumdan olması nedeniyle geçici süre ile başkan yardımcılarına devredildiği bilgisi paylaşıldı. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.’nın ikinci akredite olan kurum olduğu bilgisi paylaşıldı

· TTB ziyaretçi havuzu toplantısında akreditasyon konusunda bir çok uzmanlık alanına göre ileride olduğumuzun anlaşıldığı

· Eğitim Araştırma Hastanelerinin akreditasyon konusunda başvurularının arttırmak içinde çaba harcanmasının gerektiği

· Yapılması planlanan Eğitim Üst Kurulu toplantısında Akreditasyonun önemi ve akreditasyon çalışmalarının yeniden vurgulanmasının yararlı olacağı

· Akredite olan kurumların deneyimlerini ve kurumun özel verileri dışındaki mümkün olan formlarını akredite olmak isteyen kurumlarla paylaşmalarının yararlı olacağı vurgulandı ( bu konuda akredite olan her iki kurum temsilcileri de akreditasyon sürecine ait tüm deneyimlerini ve uygun olan dokümanlarının paylaşımını yapabileceklerini belirttiler)

EPGK adına Komisyon Başkanı Aydan Özkütük bilgilendirme yaptı;

· 2017 yılı içinde ÇEM ile uyumlu yeni Uzmanlık Öğrencisi Karnesi oluşturuldu ve Ekim 2017’de Dernek web sayfasında yayınlandı. Gelen geri bildirimler doğrultusunda gerekli yeni düzenlemeler yapılarak Nisan 2018’de son versiyonu yeniden web sayfasına konduğu belirtildi. Karnenin ÇEM hedefleri üzerinden oluşturulduğu ancak karne yanısıra kurumlarının kendileri için uygun/geçerli bir ölçme değerlendirme planlaması yapmaları ve uygun ölçme değerlendirme araçlarını geliştirmelerinin gerektiği vurgulandı.

 

2- Yandal Uzmanlık eğitimi ve sorunlarının görüşülmesi

 

· Yandal uzmanlık öğrencilerinin sorunlarının görüşülmesi için AGUK temsilcileri toplantıya çağrıldı. Mehmet Soylu, Bayhan Bektöre, Mustafa Parkan ve Bilal Olcay Peker genişletilmiş TTMYK toplantısına katıldı.

· Yandal uzmanlık öğrencilerinin gerek eğitim sürecinde gerek sonrasında bazı özlük haklarına yönelik sorunlar yaşadıklarını belirterek özellikle ; Personel Dağılım Cetveli sorununa dikkat çekilerek, yandal sınavında fazla sayıda kadro açıldığı, bir süre sonra bunun bir sorun olarak sahaya yansıyacağı, tercih edilebilecek illerin dolacağı belirtildi. Farklı yandal uzmanlık alanlarında 3 katsayıdan ek ödeme alınır iken mikrobiyoloji alanında 2 katsayıdan döner sermaye alındığı bu durumun bir eşitsizlik yarattığına dikkat çekildi. Belirtilen bu ve benzeri sorunlar nedeniyle yandala başvuru sayısının azalabileceği vurgulandı.
 

· Yandal öğrencilerinin iletişim ortamını bir whatsapp grubu üzerinden gerçekleştirdikleri belirtidi ve ayrıca bir “Yandal Uzmanlık Komisyonu”nun kurulması önerisinin üzerinde düşünülebileceği

· Yandal uzmanlık eğitim sorunlarının çalışma grupları ve Yandal TUKMOS Komisyon temsilcileri ile de değerlendirilmesinin yararlı olacağı

· Kadro planlamasının ileriye dönük olarak çok iyi değerlendirilmesi gerektiği ve bu konuda dikkatli olunması gerektiği

· Aynı çalışma ortamında anadal uzmanlı ile yandal uzmanları arasında zaman zaman çatışma ve yetki karmaşası yaşandığı bu noktada TUK kararlarının esas alınmasının yararlı olacağı vurgulanarak, yandal yapılmış olsa da anadal yetkileri ve yetkinliklerinin devam etmiş olacağı ve bu konudaki TUK kararlarının izlenmesi ve bilinmesinin yararlı olacağı değerlendirildi.

 

3- Kongrede yapılacak olan TTMYK açık oturum formatının görüşülmesi

· Kongrede yapılacak açık oturumda tüm paydaşların katılacağı soru ve sorunların tartışılacağı bir açık oturum formatında toplantının yürütülmesinin uygun olacağı görüşüldü.

4- TTMYK 2019 yılı hedeflerinin ve KLİMUD Stratejik plan çalıştayı için TTMYK’nın katılımı ve görevlerinin görüşülmesi

· 2017-2018 yılı için hedeflenmiş olan “Eğitici eğitimleri” çalıştaylarının çok merkezli geniş bir katılımla 28-30 Eylül 2017 ve 2-4 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleştirildiği belirtildi. Bu açıdan 2017-2018 yılı için hedeflenmiş olan eğitici eğitiminin başarı ile gerçekleştirildiği değerlendirildi.

· TTMYK 2019 hedefleri için bir çalıştay yapılması gerektiği değerlendirildi. Bu çalıştayın KLİMUD stratejik plan çalıştayından çıkacak hedefler ve kararlar sonrasında yapılmasının uygun olacağı vurgulandı.

· 2019 yılı içinde Eğitim Üst Kurul’unun toplantısının yapılması gerektiği değerlendirildi. Eğitim üst kurulu toplantısının mümkün olduğunca kongreden önce yapılması yönünde görüş birliğine varıldı. Eğitim üst kurulu öncesi eğitici eğitimlerinin sahada nasıl karşılık bulduğunu değerlendirmek ve geri bildirimleri için almak bir anket hazırlanmasının uygun olacağı görüşüldü.

· Tıbbi Mikrobiyolojinin akademik olarak “Dahili Tıp Bilimleri” altında yer alması konusunda hem TTMYK hem de KLİMUD olarak çaba harcanmasının gerektiği vurgulandı

· KLİMUD stratejik plan çalıştayına Yürütme Kurulu başkanlığı olarak ve uygun olan YK üyeleri ve komisyon başkanları ile katılım sağlanmasının ve 2015- 2018 tarihleri arasındaki TTMYK çalışmalarının KLİMUD stratejik plan çalıştayında çalıştay katılımcıları ile paylaşılmasının uygun olacağı belirtildi.
 

Kararlar:

1- TTMYK çalışmalarının gözden geçirilmesi ve 2019 TTMYK hedeflerinin belirlenmesi amacıyla TTMYK’nın YK ve tüm komisyon üyelerinin katılımının sağlanacağı bir TTMYK çalıştayının gerçekleştirilmesine,

2- 2019 yılı içinde Eğitim Üst Kurulu toplantısının yapılmasına

3- Eğitici Eğitimi çalıştaylarının sahadaki etkilerini değerlendirmek için bir anket hazırlanmasına

4- Yeterlik sınavı ve soru hazırlığı ile kurum akreditasyonlarının arttırılmasına dair yapılmış olan tüm önerilerin çok değerli olduğu ve bunların hayata geçirilmesi için TTMYK olarak tüm komisyonlar olarak işbirliği içinde sorumluluk alınmasına

5- Yandal Uzmanlık eğitimi ve sorunlarının Dernek yönetim Kurulu ve yandal TUKMOS komisyon üyeleri ile görüşülmesine

Karar verildi.

SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67