5 Nisan 2019

Tarih:

5 Nisan 2019 Saat : 10:00-15:00

Yer:

KLİMUD Dernek Toplantı salonu-ANKARA

Katılan üyeler:

Melek Demir, Nuran Esen, Betigül Öngen, Fadile Yıldız Zeyrek, Selda Erensoy, Duygu Fındık, Aydın Karaarslan Esra Karakoç,

GÜNDEM

1-Açılış

2- Gündeme eklenmesi istenen konu önerilerinin alınması

3- 2018 yılı TTMYK çalışmalarının özetlenmesi

4- 2019 yılı Yeterlik sınav hazırlıklarının görüşülmesi ve soru havuzunun gözden geçirilmesi

5- Stratejik Plan Çalıştayı-2019 eğitim ilişkili çıktıların ve TTMYK 2019 yılı hedeflerinin görüşülmesi

6- Eğitim Üst Kurulu toplantı tarih ve hazırlıklarının görüşülmesi

PROGRAM

10:00-10:15 Açılış ve gündeme eklenmesi istenen konu önerilerinin alınması

10:15-10:30 T2018 yılı TMYK çalışmalarının özetlenmesi

10:30-13:00 2019 yılı Yeterlik sınav hazırlıklarının görüşülmesi ve soru havuzunun gözden geçirilmesi

13:00-13:45 yemek

13:45-14:30 Stratejik Plan Çalıştayı-2019 eğitim ilişkili çıktıların ve TTMYK 2019 yılı hedeflerinin görüşülmes

14:30-15:00 Eğitim Üst Kurulu toplantı tarih ve hazırlıklarının görüşülmesi

Toplantıya KLİMUD Toplantı Salonunda saat 10:00 da başlandı. Melek Demir önceden duyurulmuş olan toplantı gündemini sundu. Gündeme eklenmesi istenen ek konu önerilerinin olup olmadığı soruldu. Ek gündem önerisi olmadığından önceden belirtilmiş olan gündem maddeleri üzerinden toplantı yürütülmüştür.

Toplantı gündemi çerçevesinde görüşülen konular ve öneriler:

1-TTMYK çalışmalarının özetlenmesi
Melek Demir tarafından Ocak 2018 – Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olan TTMYK çalışmaları aşağıdaki şekilde özetlendi.

• 2-4 Mart 2018 –Ankara : Eğitici Eğitimi toplantısı gerçekleştirildi

• 21 Mart-2018 Ankara: TTB Uzmanlık Dernekleri Program Geliştirme Eğitimi toplantısına katılım sağlandı

• 18 Nisan 2018 – Ankara : KLİMUD Toplantı salonunda Akreditasyon komisyon başkan ve üyeleri ile ÖD-SK ve EPGK başkanlarının katılımı ile genişletilmiş TTMYK-YK toplantısı yapıldı

• 26 Mayıs 2018 –Ankara İstanbul, İzmir’de olmak üzere üç ayrı şehirde eş zamanlı bilgisayar destekli online Yeterlik sınavı gerçekleştirildi

• 29 Haziran 2018 – Denizli: Kurum Akreditasyon Ziyareti ( Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.)

· Ağustos 2018 Akreditasyon ziyaret sonucu kararının TTMYK tarafından görüşülmesi ve onaylanması (online toplantı ile)

• 5 Kasım 2018 – Antalya- TMC kongre oteli : Genişletilmiş TTMYK toplantısı ( TTMYK-YK , Akreditasyon, ÖD-SK, EPGK komisyon üyeleri ve AGUK komisyon üyelerinin katılımı ile) yapıldı

• 7 Kasım 2018 – Antalya : TMC Kongresinde TTMYK açık oturumu gerçekleştirildi

• 13 Aralık 2018 – İzmir: TTB Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayına TTMYK-YK ve komisyonları temsilcileri ile katılım sağlandı

• 9 Şubat 2019 – Ankara : TTB-UDEK-UYEK Genel Kurulu toplantısına katılım sağlandı

• 8-9 Şubat 2019 - Ankara: “KLİMUD Stratejik Plan 2019-2021 Çalıştayı” na TTMYK-YK adına katılım sağlandı

• 29 Mart 2019 - Ankar a: TTB Tıp Fakültesi Uzmanlık Eğitimi Akreditasyon İşbirliği toplantısına Akreditasyon Komisyonu temsilcisi ile katılım

• KLİMUD-YK’ aşağıdaki konu başlıklarında TTMYK-YK ayrıntılı görüş raporları yazılı olarak 4 Nisan 2018 tarihinde iletildi:

• "Kan Bankacılığı eğitim içeriği ve yetkinlikleri ile Kan Bankacılığı Sertifika Programı içerik ve yetkinlikleri" hakkında TTMYK görüşünü içeren rapor hazırlandı

Gıda ve su mikrobiyolojisi konularının uzmanlık eğitimine entegrasyonu, ÇEM ve asistan karnesi ile uyumlu hale getirilmesi ve Gıda ve Su mikrobiyolojisi konularında mezuniyet sonrası eğitim programı yapılanması/model oluşturulması konusunda TTMYK görüşünü içeren rapor hazırlandı

2- 2019 yılı Yeterlik sınav hazırlıklarının görüşülmesi ve soru havuzunun gözden geçirilmesi

ÖD-SK komisyon başkanı Aydın Karaarslan ve başkan yardımcısı Esra Karakoç tarafından 2019 Yılı yeterlik sınavları hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca hazırlanmış olan taslak sınav ve soru havuzu üzerinde TTMYK-YK üyeleri ile interaktif görüş alışverişi yapıldı ve soru havuzu gözden geçirildi.

3- Stratejik Plan Çalıştayı-2019 eğitim ilişkili çıktıların ve TTMYK 2019 yılı hedeflerinin görüşülmesi

Stratejik plan çalıştayının eğitim ilişkili çıktıları Selda Erensoy tarafından paylaşıldı.

Startejik Plan çalıştayı 2019 Stratejik AMAÇ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 ve 1.9 başlıkları altında belirlenmiş olan hedefler görüşüldü ve bu başlıklar altında yer alan hedefler için TTMYK-YK tarafından üstlenilecek olan sorumluluklar belirlendi. Bu konuda alınmış olan kararlar. Kararlar kısmında belirtilmiştir.

4- Eğitim Üst Kurulu toplantı tarih ve hazırlıklarının görüşülmesi

Eğitim üst kurulu toplantısının kongre öncesi bir tarihte Ankara’da gerçekleştirilmesinin uygun olacağı görüşüldü.

 

Kararlar:

1- Akreditasyon Kurum Ziyaretleri sonucunda ziyaret ekibi tarafından hazırlanmış olan “Kurum Ziyaret Raporunun” ilgili kurumlara ziyaret sonuç kararı ile birlikte bildirilmesi ve bu konuda Akreditasyon Yönergesinde gerekli düzenlemenin Akreditasyon Komisyonu tarafından yapılmasına,

2- Yeterlik sınavı hazırlığı çerçevesinde;

a. Yeni KSM modüllerinin oluşturulmasına,

b. Yeterlik sınavlarında ÖD-SK’nun belirleyeceği belli sayıda eski sınavlardan sorununun kullanılabileceğine, ancak kullanılacak soru oranının ilgili yeni sınav soru sayısının %5’ini geçmeyecek oranda belirlenmesine,

c. 2019 Yeterlik sınavı için toplantıya katılan her üyenin en az beş yeni soru hazırlayıp ÖD-SK komisyonu başkanlığına göndermesine

d. ÖD-SK tüm üyelerinin sınav hazırlığında iş bölümü içinde görev almasına ve mümkün olan en fazla katkıyı sağlamasına

e. Sınav başvuru listesine göre 3 ve üzerinde başvurunun yapıldığı uygun illerde yeni sınav merkezlerinin açılmasına ve bu çerçevede gerekli hazırlıkların yapılması için ilgili il sorumlularının belirlenerek gerekli yazışmaların yapılmasına

f. 2019 yılı sınav başvuruları çerçevesinde Ankara, İstanbul ve İzmir yanı sıra 4 başvurunun olması nedeniyle Diyarbakır’ında sınav merkezi olarak belirlenmesine

3- Stratejik Plan Çalıştayı 2019- Eğitim ilişkili hedefler çerçevesinde

a. AGUK ile iş birliği çerçevesinde anadal ve yandal ÇEM ve Asistan karnelerinin sahada uygulanmasına yönelik anket hazırlığının Mayıs 2019 sonuna kadar hazırlanması ve eğim kurumları ile paylaşılmasına, bu konuda Betigül Öngen’nin sorumluluğunda Melek Demir ve Esra Karakoç’un görev almasına,

b. Anadal ve Yandal ÇEM yetkinliklerinin karşılaştırılarak rapor hazırlanmasına ve bu konuda TTMYK-YK üyeleri arasında aşağıdaki şekilde görev dağılımının yapılmasına,

 

Mikoloji Yandal ÇEM karşılaştırması: Duygu Fındık, Nuran Esen

İmmünoloji Yandal ÇEM karşılaştırması: Melek Demir

Viroloji Yandal ÇEM karşılaştırması: Selda Erensoy

Parazitoloji Yandal ÇEM karşılaştırması: Fadile Yıldız Zeyrek

 

c. Stratejik Plan Çalıştayı- 2019 stratejik Amaç 1.3’de belirtilmiş olan “ Şehir hastaneleri ve merkezi laboratuvarların eğitime etkilerinin araştırılması” başlığı altında yer alan alt başlıklar incelendiğinde faaliyet sorumlusu olarak sadece TTMYK’nın belirtilmiş olmasının uygun olmadığı, bu konun temel hedef sorumluları arasında KLİMUD-YK, İnsan kaynağı Çalışma grubu ve AGUK’un da yer alması gerektiği, bu nedenle bu maddede yer alan Faaliyet sorumlus/sorumlularının KLİMUD-YK tarafından yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına,

4- KLİMUD-YK’a sunulmuş olan TTMYK-görüş raporlarına dair KLİMUD-YK değerlendirme ve kararları konusunda TTMYK-YK’nın da bilgilendirilmesi ve bu çerçevede Kan Bankacılığı ve Gıda ve su Mikrobiyolojisi konusunda TTMYK-raporları sonrasındaki KLİMUD -YK değerlendirmesinin TTMYK-YK ile paylaşılmasına

5- 13 Aralık 2018 tarihinde yapılmış olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayına katılan TTMYK üyelerinin raporlarını hazırlaması ve TTMYK ve KLİMUD-YK ile paylaşmasına

6- Eğitim Üst Kurulu Toplantısının KLİMUD-2019 Kongresi öncesinde yapılmasına ve KLİMUD-2019 Toplantılar takvimi incelendiğinde en uygun zaman aralığının 14 veya 21 Haziran 2019 olacağına, bu tarihlerin KLİMUD-YK’ya yazılı olarak önerilmesine ve ayrıca Selda Erensoy tarafından KLİMUD-YK’ya sözlü olarak iletilmesine karar verildi.

SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67