21 Haziran 2019 Eğitim Üst Kurulu

EĞİTİM ÜST KURULU TOPLANTI (21 HAZİRAN 2019) TUTANAĞI VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KLİMUD - Türk Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik Kurulu (TTMYK) çalışmalarının paylaşılması, görüş, öneri ve beklentilerin alınması amacıyla 21 Haziran 2019 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Rektörlük Yeni Senato Salonunda TTMYK- Eğitim Üst Kurulu (eğitim veren kurumların başkanları ve uzmanlık eğitimi sorumluları; TTMYK yönergesi madde 4.6) toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantı 41 kurumdan eğitim üst kurul üyesi ve TTMYK- yürütme kurulu (TTMYK-YK), Ölçme Değerlendirme–Sınav Komisyonu (ÖD-SK), Akreditasyon Komisyonu, Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu (EPGK) üyeleri ile KLİMUD Yönetim Kurulu üyeleri  katılımı ile toplam 49 katılımcı ile gerçekleştirildi. Toplantının sabah bölümünde ilk olarak “KLİMUD 2019-2021 Stratejik Plan”ında yer alan “Eğitim” başlığı ve 2015-2019 TTMYK çalışmaları özetlendi, Avrupa Tıp Uzmanları (UEMS) Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü çalışmaları hakkında açıklama yapıldı. İkinci bölümde TTMYK ve AGUK tarafından eğitim verenler/eğitim alanlara yönelik olarak hazırlanan anketlerin ilk değerlendirilmesi yapıldı. Uzmanlık öğrencileri ve genç uzmanların görüş, öneri, katkı ve sorunlarını iletecekleri ve paylaşacakları olanak ve yapıların etkinliklerini arttırma yolları üzerinde duruldu.  ÇEM ile uyumlaştırılmış yeni asistan karnesi ile EPGK, ÖD-SK ve Akreditasyon komisyonu çalışmaları aktarıldı ve kurum akreditasyonu için yapılmış olan hazırlıklar ile yol haritası katılımcılar ile paylaşıldı.

Toplantının son bölümünde “Söz Eğitim Üst Kurulunun” oturumu gerçekleştirildi. Bu bölümde katılımcılardan toplantı sürecinde aktarılmış olan çalışmalara-konulara yönelik geri bildirimler, görüşlerin yanı sıra, gelecek için TTMYK-YK ve KLİMUD-YK’dan beklentiler alındı.

Eğitim Üst Kurulu Katılımcıları Tarafından Aktarılan Görüş ve Öneriler

 1. Tüm eğitim birimlerinin ÇEM temelinde hazırlanmış kuruma ait Genişletilmiş Eğitim Müfredatlarının(GEM) oluşturulmasının gerektiği, GEM’nın  kurum uzmanlık eğitiminin  izlemi için gerekli olduğu
 2. ÇEM ile uyumlaştırılmış asistan karnesinin kullanımının yaygınlaştırılması
 3. Dış rotasyonların ÇEM hedefleri ile uyumlu şekilde gerçekleştirilmesi için kurumların gerekli duyarlılığı göstermesi ve rotasyona gönderilen uzmanlık öğrencilerinin ve ilgi anabilim dalının rotasyon hedefleri konusunda bilgilendirilmesi
 4. Yeterlik belgelendirmesinin özendirilmesi ve daha etkin olarak atama veya akademik yükseltmede kullanılması için gerekli çalışmaların sürdürülmesi
 5. Eğitim sürecinde geçerli, güvenilir uygun ölçme değerlendirme yöntemlerinin kullanılmasının önemli olduğu
 6. Eğitim süreci sonu teorik değerlendirme sınavlarında kurumların yapılandırılmış şekilde bir değerlendirme modeli gerçekleştirmesinin önemli olduğu, kurumlar arasındaki değerlendirme farklılıklarının giderilmesi amacıyla merkezi değerlendirme sınavı bir model olarak düşünülse de, öncelikle olumlu ve olumsuz tüm yönleri ile merkezi sınav modelinin incelenmesi gerektiği
 7. Şehir hastaneleri ve afiliye üniversitelerde Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitiminde çeşitli sorunlar yaşandığı, farklı eğitim biriminden gelen uzmanlık öğrencilerinin yeni bir ortamda eğitim süreçlerini tamamlama durumunda bırakıldıkları ve bu durumun asistanların moral değerlerini olumsuz etkilediği, 
 8. Şehir hastanelerinde eğitim için gerekli protokollerin oluşturulmamasına bağlı çeşitli belirsizliklerin olduğu ve zaman zaman yetki karmaşası yaşandığı
 9. Şehir hastanesi modelinin uzmanlık eğitimi üzerine etkilerinin KLİMUD ve TTMYK tarafından dikkatle izlenmesinin önemli olacağı
 10.  Şehir hastanelerinin eğitime etkisi konusunda, üniversite temsilcileri, eğitim araştırma kurumları temsilcileri, şehir hastanesi temsilcileri, Sağlık Bakanlılğı- TUK temsilcileri ve TTB-UDEK temsilcileri gibi tüm paydaşların yer alacağı bir çalıştayı KLİMUD’un planlaması ve öncü olmasının yararlı olacağı
 11. Bazı eğitim birimlerinde yeterli eğitici bulunmadığı veya TUKMOS standartları ile belirlenmiş olan sayıda eğiticinin olmadığı vurgulandı, daha önceden eğitim vermeye yetkilendirilmiş olan ve eğitici yetersizliği bulunan eğitim birimlerinde eğitim sürecinde çeşitli sorunlar yaşandığı, bu durumun Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitim süreci üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu belirtildi
 12.  UEMS ile var olan ilişkilerin geliştirilmesi ve Tıbbi Mikrobiyoloji alt bölümü ile ortak çalışmaların sürdürülmesi
 13. Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlarının konsültan hekim rollerine daha fazla sahip çıkmaları, bu konuda Sağlık Bakanlığında yapılmış olan yeni düzenlemelerin uygulamada daha fazla kullanılması gerektiği vurgulandı. Bakanlık düzeyinde bu konuda yapılan çalışmaların yakından izlenmesi, tıbbi mikrobiyoloji uzman konsültasyonu istemi konusunda otomasyon sistemlerinde gerekli düzenlemelerin yapılması ve konsültan hekimlik yetkinliği konusunda Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri ile görüş ve önerilerin paylaşılmasının uygun olacağı
 14. Yeterlik sınavlarında   kullanılmak üzere geniş bir soru bankasının oluşturulması için  başta tüm akademik birimlerin katkı sunması ve TTMYK-ÖDSK komisyonuna destek vermesinin önemli olduğu,  her anabilim dalından 10 soru istenebileceği, sınav sorusu hazırlamak için bir bütçe ayrılarak soru çalıştayı yapılmasının uygun olacağı
 15.  Uzmanlık eğitimi akreditasyon çalışmalarında TTB-UDEK ile işbirliği halinde önemli yol katedildiği, bu çerçevede son üç yıldır akreditasyon çalışmalarının TTB -UDEK standartlarını karşılayacak şekilde sürdürüldüğü ve kurum akreditasyon ziyaretlerinin uygun şekilde gerçekleştirildiği
 16. Uzmanlık eğitimi akredite birimlerin artmasının önemli olduğu, ancak kurumlara gönderilen asistan sayılarının azlığının akreditasyon çalışmaları ve başvurularında motivasyonu azaltan önemli bir sorun oluşturduğu  
 17. Kurum uzmanlık eğitimi akreditasyon başvurularında TTMYK-Akreditasyon komisyonu tarafından ön hazırlık aşamasında gerekli tüm desteğin verilebileceği
 18. Uzmanlık eğitimi akreditasyonu alan kurumların TUS kılavuzunda belirtilmesi yönünde bakanlık ve YÖK ile gerekli görüşmelerin yapılması
 19. Üniversite akademik yapılanmasında Tıbbi Mikrobiyoloji AD.’nın  klinik  tıp bilimleri altında yer alması için gerekli girişimlerde bulunulması

SONUÇ DEĞERLENDİRME 

21 Haziran 2019 tarihinde yapılan Eğitim Üst Kurulu toplantısı çok sayıda kurumdan temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilen, etkileşimli ve verimli bir toplantı olarak değerlendirilmiştir.

Toplantının temel çıktıları

1- ÇEM temelinde   kurumlara özgü GEM oluşturulmasının eğitim sürecinin yapılandırılması için gerekli olduğu

2- UEMS ile ortak çalışmaların sürdürülmesinin uzmanlık alanımızın tanınırlığı açısından önemli olacağı

3- Uzmanlık eğitimi sürecinde geçerli güvenilir değerlendirme yöntemlerinin yaygınlaştırılması gerektiği

4-Eğitim birimlerinde yeterli sayıda eğiticinin bulunmasının eğitim süreci açısından önemli olduğu

5- Yeterlik belgesinin etkinliğinin arttırılmasının önemli olacağı

6- Yeterlik teorik ve pratik sınavları için soru bankası oluşturulmasında tüm anabilim dallarının ve eğitim veren birimlerin katkı sunması ve soru çalıştayları yapılması gerektiği

7- Kurum uzmanlık eğitimi akreditasyonun özendirilmesi ve akredite kurum sayısının arttırılması gerektiği

8- KLİMUD’un öncülüğünde “Şehir Hastaneleri” modelinin tıbbi mikrobiyoloji uzmanlık eğitimine etkileri konusunda tüm paydaşların katılımı ile bir çalıştayın gerçekleştirilmesinin uygun olacağı 

9- Tıbbi mikrobiyoloji uzmanının başta konsültan hekim rolü olmak üzere diğer mesleki yetkinlikleri de değerlendirildiğinde üniversitelerde “Klinik Bilimler” bölümü altında yer alması için gerekli girişimlerin gerçekleştirilmesi

 

21 HAZİRAN 2019 EĞİTİM ÜST KURULU TOPLANTISI

Eğitim üst Kurulu Üyesi/Temsilcisi

Kurum

Katılımcı

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mik.Anabilim Dalı

DR. IŞIN AKYAR

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mik.Anabilim Dalı

DR. NERİMAN AYDIN

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mik.Anabilim Dalı

DR. GÖZDE ÖNGÜT

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mik.Anabilim Dalı

DR. DEVRAN GERÇEKER

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mik.Anabilim Dalı

DR. HALİL YAZGI

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mik.Anabilim Dalı

DR. MEHMET ZİYA DOYMAZ

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mik.Anabilim Dalı

DR. HÜLYA ŞİMŞEK

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mik.Anabilim Dalı

DR. CANAN KÜLAH

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mik.Anabilim Dalı

DR. SÜHEYLA SÜRÜCÜOĞLU

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mik.Anabilim Dalı

DR. FÜGEN YARKIN

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mik.Anabilim Dalı

DR. NURAN ESEN

Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mik.Anabilim Dalı

DR. AYNUR GÜLCAN

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mik.Anabilim Dalı

DR. FATMA MUTLU SARIGÜZEL

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mik.Anabilim Dalı

DR. TEKİN KARSLIGİL

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mik.Anabilim Dalı

DR. CUMHUR ÖZKUYUMCU

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mik.Anabilim Dalı

DR. FADİLE YILDIZ ZEYREK

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mik.Anabilim Dalı

DR. AYŞE SEMRA GÜRESER

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mik.Anabilim Dalı

DR. ESRA KOÇOĞLU

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mik.Anabilim Dalı
Atatürk EAH

DR. SELÇUK KAYA

İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mik.Anabilim Dalı

DR. GÜLFEM ECE

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mik.Anabilim Dalı

DR. FARUK AYDIN

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mik.Anabilim Dalı

DR. TEOMAN APAN

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mik.Anabilim Dalı

DR. FETİYE KOLAYLI

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mik.Anabilim Dalı

DR. ÖZLEM DOĞAN

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mik.Anabilim Dalı

DR. NURAN DELİALİOĞLU

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mik.Anabilim Dalı

DR. İLKNUR KALELİ

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mik.Anabilim Dalı

DR. MUSTAFA ALTINDİŞ

Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mik.Anabilim Dalı

DR. AYŞEN BAYRAM

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mik.Anabilim Dalı

DR. DUYGU FINDIK

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mik.Anabilim Dalı

DR. BEYZA ENER

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mik.Anabilim Dalı

DR. ÇAĞATAY ACUNER

Yıldırım Beyazıt Üni Tıp Fakültesi Tıbbi Mik.Anabilim Dalı

DR. NURAL CEVAHİR

Ankara Şehir Hastanesi

DR. BEDİA DİNÇ

Gülhane EAH(Ankara)

DR. ŞİNASİ TANER YILDIRAN

Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü

DR. ALİ ADİLOĞLU

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi  Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü

DR. GÜL ERDEM

İstanbul Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi  Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü

DR. ELİF AKTAŞ SEPETÇİ

İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi  Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü

DR. SEBAHAT AKSARAY

 

 

 

KLİMUD Yönetim Kurulu/ TTMYK-YK ve Komisyonları

Katılımcı

Görev

Prof. Dr.  Berrin Esen

KLİMUD-YK Başkan  

Prof. Dr. Z. Ceren Karahan

KLİMUD-YK Genel Sekreter / TTMYK –ÖDSK Kom. Yazman

Prof. Dr. Ahmet Pınar

KLİMUD-YK Sayman

Prof. Dr. Selda Erensoy

KLİMUD –YK Üye / TTMYK-YK üye

Prof. Dr. Aydan Özkütük

KLİMUD –YK Üye / TTMYK –EPGK Başkan

Uzm. Dr. Ertan Özyurt

KLİMUD –YK Üye

Uzm. Dr. Ekrem Yaşar

KLİMUD –YK Üye

Prof. Dr. Melek Demir

TTMYK – YK  Başkan

Prof. Dr. Nuran Esen

TTMYK – YK  Başkan yardımcısı / Akreditasyon Kom. Yazman

Prof. Dr. Rüçhan Sertöz

TTMYK – YK  Yazman

Prof. Dr. Betigül Öngen

TTMYK – YK  - Üye

Prof. Dr. Ali Kudret Adiloğlu

TTMYK – YK  - Üye / EPGK üye

Prof. Dr. Duygu Fındık

TTMYK – YK  - Üye / ÖD-SK üye

Prof. Dr. Fadile Yıldız Zeyrek

TTMYK – YK  - Üye / EPGK Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Candan Çiçek

TTMYK – YK  - Üye

Prof. Dr. Aydın Karaaslan

ÖD-SK Başkan

Doç. Dr. Esra Karakoç

ÖD-SK Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Candan Çicek

 ÖD-SK  Üye

Prof. Dr. Alper Akçalı

 ÖD-SK Üye

Prof. Dr. İlknur Kaleli

Akreditasyon Komisyonu  Başkan

Prof. Dr. Ayşın Zeytinoğlu

Akreditasyon Komisyonu  Başkan yardımcısı

Doç. Dr. Sebahat Aksaray

Akreditasyon Komisyonu Üye

Uzm. Dr. Rukiye Berkem

 Akreditasyon Komisyonu Üye

Prof. Dr.  Dilek Yeşim Metin

 EPGK- Yazman

Prof. Dr. Nilay Çöplü

EPGK üye

 

SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67