YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI 25.07.2013

KLİMUD
TÜRK TIBBİ (KLİNİK) MİKROBİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU (TTMYK)

YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI
Tarih: 25.07.2013
Yer:     KLİMUD Dernek Merkezi, Ankara
Toplantıya katılanlar:
Selda Erensoy          Gülden Çelik
Betigül Öngen           Arzu Sayıner
Ali Adiloğlu                Melek Demir
Berrin Esen
Toplantı gündemi ve konuşulan konular:

  1. TUKMOS ? T. Mikrobiyoloji ile ilgili dalların müfredatları değerlendirildi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ile Temel İmmünoloji anadalların uzmanlık eğitimi çekirdek eğitim programında çelişkili ve sorunlu bulunan konulara itiraz edildi; gerekçeleri açıklandı ve öneriler yazıldı. KLİMUD Yönetim Kurulu?na; değerlendirmesi ve T. Mikrobiyoloji TUKMOS Komisyonu?na iletilmesi için hazırlandı. Formlar ekte yer almaktadır.
  2. TUKMOS ? T. Mikrobiyoloji dış rotasyon hedefleri üzerinde konuşuldu, önceden yapılan çalışmalar değerlendirildi ve formlar (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya, Halk Sağlığı) KLİMUD Yönetim Kurulu?na iletilmek üzere hazırlandı. Formlar eklidir.
  3. Kongre?de TTMYK Genel Kurulu?nun  12.11.2013 tarihinde, saat 18.30-19.30 arasında yapılmasına; ?Yeterlik belgesi bulunan veya hak eden KLİMUD üyelerinin dikkatine? şeklinde genel e-posta ile duyurulmasına karar verildi. Yeni yönergede önerildiği şekliyle; ?Tıbbi (Klinik) Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi veren birimlerde aktif eğitici olarak çalışmakta olan Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi olanlar? başvurdukları takdirde, ?Yeterlik belgesi? alırlar.
  4. ?Tıbbi (Klinik) Mikrobiyoloji Laboratuvar Uygulama Rehberleri? çalışması hakkında görüşüldü. Uzmanlık Derneği?nin sunacağı uygulama rehberlerinin çok kritik öneme sahip olduğu ve sorumluk taşıdığı vurgulanarak, taslak ve pilot uygulamalar önerildi. Dünyada kabul gören, ?rapor? -  ?rehber? ? ?standart? çalışmalarının şekli, stratejisi ve ortaya çıkma süresi dikkate alındığında, kısıtlı sürelerin sorun yaratabileceği vurgulandı. Bu yöndeki düşünce ve önerilerin KLİMUD Yönetim Kurulu?na iletilmesine karar verildi. Kongrede; bir konunun pilot olarak hazırlanıp, kullanıma açılması ve diğerlerinin taslak olarak paylaşılması önerisi benimsendi.

Uygulama rehberleri hazırlama iş akış şeması ve Çalışma gruplarının listesi ekte yer almaktadır. Okuyucu grubunun görevlendirilmesinden önce, TTMYK ve KLİMUD Yönetim Kurulu?nun görüşü istenmektedir.

  1. TTMYK yönerge güncellenmesi üzerinde çalışıldı. Ön hazırlık ?taslak olarak ekte bulunmaktadır.
  2. Yeterlik sınavı yapılması konusunda görüşüldü. Bu konuya odaklı bir çalışma grubunun hazırlık yapması, mevcut durumu analiz ederek öneri oluşturmasına karar verildi. ÖD-SK ile paylaşmak üzere Melek Demir ve Betigül Öngen görevi aldılar.

Geçiş dönemi, görev değişiklikleri ve ÇEP çalışmalarının öne alınması nedeniyle uzun bir ara verdikten sonra farklı ve daha etkili bir sınav şekli olması gerekliliği tekrar paylaşıldı. Son yıl asistanlarının sayısının az olması, uzmanlardan da istek olmamasının hedef kitlede sıkıntı olduğu gösterdiği görüşüldü.
Hedef kitlenin yararlanımı ve isteğini arttırarak etkinleştirmek için geri bildirim şeklinin ?not? formatından ziyade, analiz raporu şeklinde olabileceği, sınav belgesinin de bu şekilde düzenlenebileceği düşünüldü. ?Öğrenim-içi? ve ?Yeterlik değerlendirmesi? gibi farklı tanımlamanın da daha çekici olabileceği düşünüldü. ?Çekirdek sorular/konular? belirlenebilir.
Web tabanlı ölçme-değerlendirme yöntemlerini kullanma, bölgesel sınav/değerlendirmelerin yapılması gibi ulaşımı kolaylaştırma yolları konuşuldu. ÖD-SK 2013 çalışma raporunda da yer alan ?web-tabanlı sınav? program projesinin gerekçelendirerek, daha geniş araştırma ile gündeme alınması konuşuldu.

  1. Kongrede TTMYK çalışmalarını paylaşmak ve duyurmak için posterler hazırlanmasına karar verildi. EPKDK çalışmaları için Gülden Çelik ve Ali Adiloğlu; ÖD-SK çalışmaları için Melek Demir ve Betigül Öngen; TTMYK YK genel çalışmaları için Selda Erensoy ve Arzu Sayıner koordinasyonu yapacak şekilde iş bölümü yapıldı.

EKLER:

 

TUKMOS ? T. Mikrobiyoloji ile ilgili dalların müfredatları itiraz formları (Enfeksiyon H. KL.M. ile T. İmmünoloji)

  1. TUKMOS ? T. Mikrobiyoloji dış rotasyon hedefleri
  2. ?Tıbbi (Klinik) Mikrobiyoloji Laboratuvar Uygulama Rehberleri? Çalışma Grubu Listesi
  3. ?Tıbbi (Klinik) Mikrobiyoloji Laboratuvar Uygulama Rehberleri rehber yönergesi, organizasyon şeması (2), görev akışı (3) iş bölümü (4) şeması

TTMYK yönerge güncellenme çalışması (taslak çalışma)

SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67