KLİMUD- Türk Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlilik Kurulu (TTMYK) - 4 Kasım 2012

KLİMUD- Türk Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlilik Kurulu (TTMYK)
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi: Hedefler - Stratejiler interaktif oturumu ve açık oturum notları
XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kuşadası
4 Kasım 2012
TTMYK bilgilendirme toplantısı saat 17:35’de Dr. Efsun Akbaş’ın LAB-KAP-2012 (Laboratuvar Kapasitesi) projesi sonuçlarını sunması ile başladı. Rapor üzerine çeşitli geri bildirimler ve görüşlerin aktarımından sonra TTMYK bilgilendirme- interaktif tartışma bölümüne geçildi. Toplantı 132 katılımcı ile gerçekleştirildi.
Toplantıda

 • TTMYK  kuruluş süreci Prof. Dr. Yurdanur Akgün tarafından özetlendi
 • TTMYK  2011-2012 çalışmaları, stratejik plan ve  güçlü/ zayıf yanlar – fırsatlar /tehditler analizi Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu tarafından sunuldu.
 • ÖD-SK adına Prof. Dr. Duygu Fındık komisyon çalışma süreçlerini özetledi. İzmir çalıştayı sırasında ÖD-SK olarak belirlenmiş olan projeleri kısaca tanıtarak projelerin geldiği aşamaları sundu.
 • EKPD komisyonu adına Prof. Dr. Gülden Yılmaz Çelik komisyonun projelerini, ÇEP çalışmalarının geldiği aşamaları ve hazırlanmakta olan anket çalışmasını anlattı
 • TTMYK stratejileri ve planları Prof. Dr. Selda Erensoy tarafından tartışmaya açıldı.

Daha sonra eğiticiler ile interaktif tartışma bölümüne geçildi. Bu bölümde Doç. Dr. Ali Kudret Adiloğlu Tıpta Uzmanlık Kurulu’na gönderilmiş olan ÇEP’i tanıttı ve grubun görüş ve önerilerine açtı.
ÇEP üzerine katılımcılar tarafından aşağıda yer alan öneriler ve geribildirimler geldi

 • Klinik yetkinlikler listesinde terminolojiye dikkat edilmesi, tekrarlardan kaçınılması
 • Kan bankası yetkinliğine vurgu yapılması
 • ÇEP için dağıtılmış olan anket için sürenin netleştirilmesi
 • Yetkinlikler arasına “Hastane enfeksiyonları” şeklinde bir başlık bulunsa da “ Enfeksiyon Kontrol Komitesi Çalışmaları” başlığının da eklenmesi
 • Zoonotik hastalıklar ve bioterörizm başlığının yer alması
 • Enfeksiyon epidemiyolojisinin yetkinlikler listesine eklenmesi ve yönetsel yetkinliklere Kalite kontrolün eklenmsi
 • Halk Sağlığı rotasyon içeriğinin Halk Sağlığı disiplini ile birlikte belirlenmesi
 • Yetkinliklerde yer alan “postmortem mikrobiyolojinin” “ postmortem ve adli mikrobiyoloji olarak değiştirilmesi
 • Bu toplantıda sunulmuş olan verilerin (proje ve ÇEP) dernek web sayfasına (TTMYK bölümünde) konmasının gönderilecek olan anketlerin doldurulmasında yarar sağlayacağı
 • ÇEP taslağında yer alan hedefler sütununda yer alan fiillerin gözden geçirilmesi “ bilir, yapar” gibi sözcükler yerine ölçülebilir daha net sözcüklerin seçilmesi

İnteraktif  tartışma bölümünde Prof. Dr. Burçin Şener tarafından Tıpta Uzmanlık Kurulu’na gönderilmiş olan eğitim birimleri için   “en az gereklilikler” çalışması sunuldu.  Bu bölümde eğiticiler için istenen en az gereklilikler üzerine bazı öneriler sunuldu. Eğiticiler için istenmiş olan proje yöneticiliğinin ne tip bir proje (DPT, TÜBİTAK vb.?)  olduğunun tanımlanması üzerine tartışmalar  ve öneriler oldu.
Toplantı, hazırlanması planlanan rehberler konusunda kısa bir bilgilendirme yapılarak katılımcılardan rehberlerin hazırlanması veya hazırlanmış olan rehberlere geribildirimlerle katkı sunulması istenerek sonlandırıldı.
Kongre sırasında yapılan grup toplantısında, rehberlerin hazırlığı sürecinde bir çalışma kurulunun çalışması, “rehber hazırlama rehberi” kaynağının değerlendirilmesine karar verildi.
WEB’de duyuru:
XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi’nde Türk Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlilik Kurulu (KLİMUD - TTMYK) tarafından organize edilen “Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi: Hedefler ve Stratejiler” interaktif oturumu ve açık oturum 132 kişinin katılımı ile gerçekleşmiştir.
Toplantılarda
I. TTMYK Kuruluşu ve geçmişte yapılanlar, TTMYK stratejileri, stratejik plan çalışması doğrultusunda yapılanlar ve projeler, Eğitim Kurumlarını ve Programı değerlendirme Komisyonu (EKPDK) çalışmaları, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Komisyonu (ÖD-SK) çalışmaları sunulmuştur (04 Kasım 2012).
* Sunumlara web’de ulaşılabilecektir (Kongre, KLİMUD web sayfası).
II. Laboratuvar kapasitesi (LAB –Kap) projesinin 2012 sonuçlarının sunumu alandaki durumu ve gereksinimi göstermesi açısından önemli katkı sağlamıştır.
III. Kongre’de oturumun ardından eğitim kurumları başkanları, eğitim sorumluları, eğiticilerle ve uzmanlarla bilgi-görüş alışverişi ve iletişimi sağlamak üzere bir açık oturum yapılmıştır.
Yüz otuz iki kişinin katıldığı oturumda, “Çekirdek Eğitim Programı” çalışmaları, “Eğitim Kurumlarında Standardizasyona yönelik En Az Gereklilikler” çalışmaları sunulmuş ve tartışmaya açılmıştır.
IV. Klinik Mikrobiyoloji uzmanlığı rehberleri hazırlama çalışması bilgisi paylaşılmıştır.
V. Tıbbi (Klinik) Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi çalışmalarında uzmanlar ve uzmanlık öğrencileri ile işbirliği yapılabilmesi için görüş alışverişinde bulunmak üzere bir toplantı yapılmıştır (05 Kasım 2012).
VI. 5 Kasım 2012 tarihinde TTMYK YK ve EKPDK üyeleri laboratuvar uygulama rehberleri hazırlanması ile ilgili toplanmışlardır. Laboratuvar uygulamalarına yönelik kılavuz / rehber hazırlığı için önce bir çekirdek grup kurularak, “rehber” hazırlama ilkeleri ve yöntemlerinin çalışılmasına karar verilmiştir. Rehberlerin; ÇEP sistematiğine uygun olması ve KLİMUD bölgesel eğitim toplantılarından (Klinik Örnekten Sonuç Raporuna) faydalanılması fikri benimsenmiştir.
**Tıbbi (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi – Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP)

 • Mevcut ÇEP ve asistan karnesi halen kullanımdadır; KLİMUD web sayfasında (TTMYK) erişilebilir.
 • KLİMUD – TTMYK koordine ettiği eğitim çalışmalarına paralel olarak, Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun (TUK) başlattığı tıpta uzmanlık eğitim programı çalışmalarına (TUKMOS) uygun taslak bir öneri hazırlayıp iletmiştir. Bu öneri, 35. Türk Mikrobiyoloji Kongresi sırasında eğitim kurumlarının katılımcıları ile paylaşılmıştır; incelenerek, görüşlerin iletilmesi önerilmiştir. Taslak ÇEP önerisini web’de bulunmaktadır. Çalışmalar sırasında düzenlemelere göre yapılan değişiklikler zaman içinde yansıtılacaktır.
 • Görüşlerin alınmasına internet üzerinden devam edilecektir.

ASISTAN VE UZMANLARLA TOPLANTI (05.11.2012)
UZMAN GERİBİLDİRİMLERİ
Eğitim kapsamına girmesi önerilen konular:

 • Laboratuvar tasarımı
 • Spermiyogram, hemogram
 • Kan Merkezi eğitimi
 • Teknik şartname yazımı
 • ASO, CRP
 • Gebelik testi, dışkıda gizli kan, periferik yayma, dışkıda parazit bakısı
 • Pre-analitik süreçler

Yaşanılan sorunlar:

 • Yetkin olunmayan testleri yapmak ve/veya imza atmak zorunda kalmak
 • Personel sorunları

Değişmek , çalışmak istemeyen personel, iletişim sorunları, gece nöbetleri, teknisyenlerin kan alması, vb

 • Yeni bir şehir- kültür ile yaşamanın getirdiği zorluklar
 • Düzensiz, uygun olmayan, eski bir laboratuarı düzeltmek
 • Başhekimlikle olan sorunlar

Acil nöbeti, 112 nöbetleri

 • Diğer doktorlar ve idare gözünde “Performans katkın yok” yaklaşımına uğramak. İsteklerin ancak kalite ile ilişkisi olursa kabul edilmesi.
 • Kağıt yükü. Kalite el kitabının bulunmasına rağmen yapılanlarla yazılanların farklı olması. Yazılı materyalin denetimden geçmek için bulundurulması ama uygulanmaması.
 • Kamu hastane birlikleri kurulunca laboratuvar gider kalemi olarak görülecek ve lab. giderleri kısıtlanacak.  SUT yerine TIG gelmesi ile klinisyenler tetkik istemekten kaçınacaklar. Lab. gelirleri azalacak.

Öneriler:

 • Uzmanlar araştırmayı bilmeli, sorunlar yaşandığında çözüm bulmayı bilmeli.
 • Uzmanlar çalışmalı, personele örnek olmalı.
 • Okumayı bırakmamalı
 • Laboratuvara sahip çıkılmalı
 • Uzmanlık sonrasına ilişkin eğitimler çok yararlı, hafta sonları yapılması isteniyor.  Akreditasyon ve kalite güvencesi konularının işlenmesi isteniyor.
 • İnternet ortamındaki forumların güncellenmesi ve hızlı olması isteniyor.
 • Döner Sermayede değişiklik oldu. Laboratuvar birim katsayısı kaldırıldı. Yani birimin kaliteden aldığı puan kaldırıldı. Ortalama puan geçerli oldu. Bu konu Bakanlık ile görüşülmeli.
 • İmza yetkisi asistanlıktan itibaren verilmeli.
 • Kliniklerle daha çok iletişim kurulmalı. Laborauvarın yaptıkları anlatılmalı.

ASİSTAN GERİBİLDİRİMLERİ

 • Asistanlık eğitimi sırasında çevre hastanelerle rotasyonların yapılması ve koşulların öğrenilmesi iyi olur. Üniversite ile kamu hastanelerinin koşulları farklı.
 • Yeterli kadro olmadığı için yapılması gereken rotasyonlar aksıyor.
 • SUT nedeniyle bazı testler rutinde yapılamıyor.
 • Direkt parazit bakısı eğitimi verilmeli. Üniversitelerde parazitologlar değerlendiriyor.
 • Asistanlar nerede ne kadar ne iş yapmalıyım sorularının yanıtlarını bilmiyorlar.  Eksiğim var mı?
 • Bazı merkezlerde asistanlar hasta hizmeti veren laboratuarlarda çalışamıyor. Bu koşullarda uzman olanlar var.
 • Tez danışmanı belirlendikten sonra o konu ile ilgilenmek zorunluluğu doğuyor. Asistan diğer konulardan uzak kalıyor.

 

SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67