TÜRK TIBBİ (KLİNİK) MİKROBİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU (TTMYK) 7 Ekim 2012

KLİMUD
TÜRK TIBBİ (KLİNİK) MİKROBİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU (TTMYK)

7 Ekim 2012, KLİMUD Ankara


Saat

Konu

 

09.45 -12.00

TUKMOS – Tıbbi Mikrobiyoloji ÇEP çalışmalarının değerlendirilmesi

Yurdanur Akgün
Selda Erensoy

12.00 – 12.45

TTMYK çalışmalarını planlama – iş bölümü

 • Eğitim Kurulu koordinasyonu
 • Asistan, uzman temsilcileri koordinasyonu – iletişim
 • Paydaşlarla iletişim organizasyonu
 • Kılavuz
 • SK
 • EKPDK
 • Eğitim yöntemlerinin tanımlanması
 • TTMYK çalışmalarının duyurulması (web sayfasında organizasyon)
 • Çalışmalara ilişkin geri bildirim alınmasının organizasyonu (paydaşlarla paylaşım, görüş ve önerilerin alınması)
 • Yönerge çalışması

 

12.45 – 13.30

Yemek

 

13.30-15.00

TUKMOS – Tıbbi Mikrobiyoloji ÇEP formatı

Serdar Gürel

15.00 – 15.15

Nefes alma

 

15.15 – 16.00

“Türkiye’de bulaşıcı hastalıkların sürveyansı ve kontrolü” projesi hakkında bilgilendirme

Hakan Abacıoğlu

16.00 – 16.30

Son değerlendirme ve görev paylaşımlarının gözden geçirilmesi

Selda Erensoy

 

Toplantıya katılanlar:
Yurdanur Akgün
Hakan Abacıoğlu
Selda Erensoy
Burçin Şener
Betigül Öngen
Melek Demir
Ali Adiloğlu
Duygu Fındık
Meltem Yalınay Çırak
Arzu Sayıner
Neriman Aydın
Berrin Esen
Cüneyt Özakın
Tijen Özacar

 • TUKMOS – Tıbbi Mikrobiyoloji ÇEP çalışmaları değerlendirildi.
 • Öneriler doğrultusunda “Tanısal” yerine “Klinik Yetkinlik” “Girişimsel” yerine “İşlemsel Yetkinlik” tanımlamaları benimsendi.
 • “Enfeksiyon Kontrol” veya “Toplum Sağlığına Katkı” şeklinde ayrı bir 4. görev tanımı oluşturulması önerildi.
 • Etkenleri belirlerken: 1. En sık görülenler 2. Bildirimi zorunlu olan etkenler 3. Diğer grupları dikkate alındı.
 • ÇEP’i kurumlara, anabilim dallarına gönderirken “yeterlilik, yetkinlik” gibi tanımlamaları açıklayan bir kılavuz da hazırlanıp eklenmesi önerildi.
 • Yeterlilik düzeyi için gereken test sayılarının gerçekçi olarak belirlenebilmesi için bir kohort çalışma planlanması ve sayıların ölçülebilir denetlenebilir olmasının onay sistemleri üzerinden düzenlenebileceği önerildi. (Ör. Asistanın onayı için uzman onayının yanına bir yer açılması) (Prof.Dr. Hakan Abacıoğlu).
 • Mikrobiyologlar için sürveyans, epidemiyoloji ve biyogüvenlik konularında kurs ve çalışma gerekliliği üzerine dikkat çekildi.
 • Derneğin enterik patojenler, solunum yolu ve genitoüriner sistem enfeksiyon etkenlerinin epidemiyolojisine yönelik güncel veri gereksinimi ve bunu karşılamak için çok merkezli çalışmaların gerekliliği ve güncel verilerin ÇEP şekillenmesindeki önemi vurgulandı. 2013 Klimud Kongresi’nde Türkiye’de “Sistemlere göre en sık enfeksiyon etkenleri” başlıklı bir panel önerildi.
 • Her sistem için “korunma” kısmının da eklenmesi (kendini ve toplumu koruma): aşı etkinliği, antibiyotik etkinliği, korunma önlemleri, bu konularda danışmanlık hizmeti yetkiliklerinin tanımlanması ve önemli dirençli etkenlerinin belirlenmesi (örn. Penisilin dirençli pnömokok ve lokal sürveyansı; rifampin dirençli veya çoklu dirençli Mycobacterium tuberculosis) önerildi.
 • Bakteriyoloji, viroloji, mikobakteriyoloji, mikoloji gibi alt dalların “Yetkinlik alan kodu” adı altında her etkenin yanına bir sütun açarak belirlenebileceği böylece hangi rotasyon biriminde hangi yetkinliği kazanacağının ortaya konulabileceği belirtildi. (Asistan portfolyosu hazırlanırken gittiği birimlerdeki sayılar bu şekilde kolayca saptanabilecek.)
 • Kıdem evrelerini belirlerken:
  • 1.evre: 0-12 ay (aciller, prevalansı yüksek ve çok önemli olan parametreler);
  • 2.evre: 13-36 ay
  • 3.evre: son yıl.
  • İlk yıl her bölümde rotasyon yapmasının sağlanması. Bu önerilebilir, her kurum kendi dinamiklerine göre bunları tanımlayabilir. Bu evreler neyin ne zaman ölçüleceğini tanımlar.
 • Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu “Türkiye’de bulaşıcı hastalıkların sürveyansı ve kontrolü” projesi hakkında bilgi verdi.
 • Dr. Serdar Gürel TUKMOS – Tıbbi Mikrobiyoloji ÇEP formatı hakkında bilgi verdi ve soruları yanıtladı.

Yürütme Kurulu görev dağılımında Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu’nun iş yoğunluğundaki artış sebebiyle kendi önerisi doğrultusunda başkanlık görevi Prof. Dr. Selda Erensoy’a devredildi.

SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67