TÜRK TIBBİ (KLİNİK) MİKROBİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU (TTMYK) 25 Şubat 2012

KLİMUD
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği
TÜRK TIBBİ (KLİNİK) MİKROBİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU (TTMYK)
YÜRÜTME KURULU ve Komisyonları ÇALIŞMA TOPLANTISI TUTANAĞI
25 Şubat 2012

 1. Yürütme Kurulu
 2. Eğitim Kurumları ve Program Değerlendirme Komisyonu (EKPDK)
 3. Ölçme Değerlendirme - Sınav Komisyonu (ÖD-SK)

Toplantı Yeri: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
Amaç: Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimini geliştirme çalışmalarını planlamak

Çalışma Toplantısına katılanlar:

 • Hakan Abacıoğlu
 • Yurdanur Akgün
 • Selda Erensoy
 • Neriman Aydın
 • Burçin Şener
 • Ayçin Zeytinoğlu
 • Gülden Yılmaz
 • Berrin Esen
 • Arzu Sayıner
 • Sabahat Aksaray
 • Betigül Öngen
 • Melek Demir
 • Ali Adiloğlu
 • Duygu Fındık
 • Cüneyt Özakın
 • Tercan Us
 • Dürdal Us
 • İlknur Kaleli
 • Arif Kaygusuz
 • Aydın Karaarslan
 • Kayhan Çağlar
 • Meltem Yalınay Çırak

Toplantı Programı:

 1. TTMYK kuruluşu ve önceki çalışmaları

Yurdanur Akgün

 1. Sınav Komisyonu önceki çalışmaları, Yeterlilik sınavlarına ilişkin yapılanlar

Duygu Fındık

 1. Tıbbi (Klinik) Mikrobiyoloji uzmanlık eğitiminde mevcut durum ve gereksinim Değerlendirmesi
 1. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi (12-16 Kasım 2011)

“Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi: Beklentiler – Öneriler” Yuvarlak Masa oturumundaki sunumlarda kullanılan anketlerin sonuçlarının derlemesi (Ekli dosyada bulunmaktadır)

Selda Erensoy

 1. Stratejik Planlama

Hakan Abacıoğlu

 1. Küçük Grup çalışması

“Paydaş analizi” ve “GZFT analizi”nin yapılması (Değerlendirme aşaması)

 

 1. Komisyonların çalışması

Komisyonların,  “görev (misyon)”, “öngörü (vizyon)”, “değerler ve ilkeler” ile  “amaçlarını” tanımlanması
(Tanımlama aşaması)

 

TOPLANTI SONUÇLARI:

 1. “Stratejik planlama” üzerinden çalışılmasına karar verildi.
 2. Komisyonlar amaçlarını, hedeflerini, görev tanımlarını, gelecek öngörülerini ve temel değerlerini belirlediler ve iş bölümü yaptılar. Komisyonların “görev, öngörü, amaçlar” çalışmaları eklidir.
 3. Durum analizi çalışmalarında iç ve dış paydaşlar ile öncelikli olanlar ve “güçlü-zayıf-fırsatlar-tehditler” belirlendi uzlaşılmış listeler hazırlandı. Bu çalışmalarda daha önce yapılmış anketlerin veri analizleri de kullanıldı.

 

 

İÇ PAYDAŞLAR

DIŞ PAYDAŞLAR

No

Paydaş

Önem düzeyi

No

Paydaş

Önem düzeyi

1

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Öğrencileri

1

1

Sağlık Bakanlığı

1

2

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları

1

2

TTB/UDEK

1

3

Tıbbi Mikrobiyoloji Eğiticileri       (Öğretim Üyeleri) (Eğitim Görevlileri)
(Eğitim Sorumlusu) (Anabilim Dalı Bşk.)

1

3

YÖK

1

4

KLİMUD

1

4

Hastalar

1

5

TMC

1

5

Alanla birinci derecede  ilgili diğer uzmanlık ve yan dal uzmanlık dernekleri: KLİMİK/EKMUD

1

6

Mikrobiyoloji laboratuarı teknik personeli ve yardımcı çalışanlar

2

6

Alanla ilgili diğer uzmanlık ve yan dal uzmanlık dernekleri

2

 

 

 

7

Dış rotasyonların gerçekleştiği uzmanlık alanları*

 2

 

 

 

8

Toplum

2

 

 

 

9

Dekanlıklar

2

 

 

 

10

Başhekimlikler

2

 

 

 

11

Kamu Hastaneleri Kurumu - Birliği

2

 

 

 

12

UEMS

2

 

 

 

13

Sektör – Endüstri / Teknoloji

2

 

 

 

14

Medya

2

 

 

 

15

SGK

3

 

GZFT analizi sonuçları:

 • G: Güçlü yönlerimiz, Z: Zayıf yönlerimiz, F: Fırsatlar, T: Tehditler

GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ

 

ZAYIF YÖNLERİMİZ

1

Kararlılığımız

1

İç paydaşlarla paylaşım eksikliği

2

Gönüllülüğümüz

2

Moral ve motivasyon eksikliği (performans)

3

Farkındalığın artması

3

Yazılı olarak bir stratejik planın olmaması Organizasyon eksikliği

4

İletişim ve paylaşımın artması

4

Eğitim rehberlerinin olmaması

5

Uzmanlar ve uzmanlık eğitim öğrencilerinin istekliliği

5

Eğiticilerin gelişim ve değişime yeterince açık olmamaları - Eğiticilerin özdeğerlendirme yapma isteksizlikleri

6

Deneyimli Akademik Kadro

6

Yetersiz Akademik Kadro – homojen dağılım olmaması

7

KLİMUD

7

Doktora eğitiminin uzmanlık eğitimi ile özdeşleştirilmesi

8

TMC desteği

8

Fiziki mekan ve ekipman yetersizliği

9

Bu konuda yapılmış önceki çalışmalar

9

Araştırma altyapı yetersizliği

10

Teknik ve bilimsel gelişmeler

10

Tıp Eğitimi ile rutin hizmetlerin bir arada yürütülmesi (Tıp Fakülteleri için)

11

Uluslar arası ilişkiler

11

Doktora ve Lisans Eğitimlerinin ile rutin hizmetlerin bir arada yürütülmesi (Tıp Fakülteleri için)

12

Yan dallar

12

Birinci derecede ilgili derneklerle paylaşım eksikliği

 

 

13

Sağlık Bakanlığı, TTB, medya  ve toplum ile paylaşım eksikliği

 

 

14

Sağlık politikalarında etkin rol alamama

 

 

15

Uzmanların ve uzmanlık öğrencilerinin farklı meslek gruplarından olması

 

 

 

 

FIRSATLAR

 

TEHDİTLER

1

TTB

1

Yasal mevzuat ve bunlarda yapılan sık değişiklikler

2

Laboratuvar kullanımının artması

2

Sağlık Bakanlığının politikaları

3

Kalite taleplerinin artması

3

Özelleşme

 

Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği

4

İdari ve eğitim sorumlularının ayrı kişiler olabilmesi

4

AB süreci - Avrupa Birliği Projeleri

5

Perfomans uygulamaları

5

UEMS

6

Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği

6

Yan dallar

7

Üst Yönetimlerin Belirleyiciliği

7

Teknoloji ile işbirliği

8

Merkezi laboratuvarların kurulması

8

Merkezi laboratuvarların kurulması

9

Hizmet alımı

9

 

10

Endüstri desteğinin sınırlandırılması

10

 

11

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı yetkileri  - alan çakışması

11

 

12

Kadro sıkıntısı

12

 

13

İstihdam

13

 

14

TUK - Tıbbi Mikrobiyoloji temsiliyeti

14

 

15

Ülke eğitim politikaları

 

 • Eğitim Kurumları ve Program Değerlendirme Komisyonu EKPDK

 

Görev (misyon): TTMYK,  EKPDK, uluslar arası standartları ve ülke gereksinimlerini gözeterek Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi müfredatını hazırlamak, bu müfredata uygun eğitim standartlarını, minimal uygulama listelerini, iç ve diş rotasyon sürelerini belirlemek ve eğitim kurumlarını bu ölçütlere göre değerlendirmekle görevlidir.

Öngörü (vizyon): Ülkemizdeki Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimini uluslar arası standartlara yükseltilmesini sağlayacak eğitim müfretadını oluşturmak ve standartların tüm eğitim kurumlarında uygulanmasını sağlamak.

AMAÇLAR

Mevcut  çekirdek eğitim müfredatının uluslar arası standartlara uygun ve ülke gereksinimlerini karşılayacak düzeyde güncellenmesi

Eğitim veren kurumların çekirdek eğitim müfredatını karşılayacak asgari altyapı standartlarını güncellenmesi
Minimum uygulama listelerini çekirdek eğitim programına göre düzenlenmesi
Eğitim kurumlarını denetlemek için program oluşturulması
Gönüllülük esasına göre hazır olan kurumlardan başlayarak kademeli olarak denetlenmesi

 • Sınav Komisyonu (SK)

Görev (misyon): TTMYK Sınav Komisyonu (ölçme değerlendirme), tıbbi mikrobiyoloji uzmanlık alanında eğitim sürecinde ve uzmanlık sonrasında uygulanmak üzere standardize edilmiş ulusal/uluslar arası kılavuzların önerileri doğrultusunda bilimsel, güvenilir, geçerli, tarafsız, şeffaf bir ölçme değerlendirme modeli geliştirmeyi ve uygulanmasını sağlamayı görev edinmiştir.

Öngörü (vizyon): Alanda görev yapacak olan tüm mikrobiyoloji uzmanlarının yeterli, yetkin ve uygulama becerisine sahip, sürekli kendilerini yenileyebilen, bilimsel yenilikleri takip eden bireyler olmalarını sağlamak.

AMAÇLAR

Uzmanlık eğitim süreci içinde eğitilenlerin eğitimin farklı aşamalarında izlenmesi, değerlendirilmesi ve ölçülmesi için standardize bir model geliştirmek.

 

Uzmanlık eğitimini henüz tamamlamış olan ve halen uzman olarak farklı birimlerde mesleklerini yürütmekte olan uzmanların yeterliliklerinin değerlendirilmesi ve resertifikasyon programları geliştirmek.

 

Uzmanlık eğitim programının değerlendirilmesi.

 

Eğiticilerin değerlendirilmesi.

 

SiTE HARİTASI

KOMİSYONLAR

KLİMUD

KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)

Meşrutiyet cad. Kültür Apt.No:38/15 Kat:7 Kızılay / ANKARA / TÜRKİYE

Tel ve Faks :0312 230 7818 GSM: 0530 693 86 67